Ogólnopolski program „Śpiewająca Polska”

Od listopada uczniowie klas 4- 8 Szkoły Podstawowej w Zdziechowie uczestniczą w ogólnopolskim
programie „Śpiewająca Polska”.
Śpiewająca Polska jest programem edukacji chóralnej realizowanym przez Narodowe Forum Muzyki
im. Witolda Lutosławskiego.
W ramach Programu kontynuowane są m. in. Działania Śpiewającej Polski wspierające zespoły
chóralne od 2006 r. Program ma na celu upowszechnienie śpiewu zespołowego wśród dzieci i
młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej.
Zadania realizowane są poprzez finansowanie zajęć dydaktycznych z chórem oraz wszelkich działań
służących opiece merytorycznej nad dyrygentami i chórami, w tym hospitacji zajęć chóralnych,
organizacji warsztatów, przesłuchań, koncertów, wydawania literatury repertuarowej i metodycznej.
Zadania merytoryczne programu realizowane będą we współpracy z doświadczonymi chórmistrzami
oraz kadrą dydaktyczną uczelni artystycznych, przy wsparciu finansowym jednostek samorządu
terytorialnego.