Program wychowawczo – profilaktyczny

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW WLKP. 1918/19

W ZDZIECHOWIE

Geneza powstania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego:
W trosce o wszechstronny rozwój osobowy ucznia oraz w trosce o to, by znajdował w rodzinie i szkole środowisko rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, społecznym, duchowym, moralnym, estetycznym oraz zdrowotnym – opracowaliśmy program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Pragniemy, aby dziecko rozwijało w sobie dociekliwość poznawczą poszukując prawdy, dobra, piękna w świecie, by zyskało przekonanie o życiowej użyteczności edukacji szkolnej. Ważne jest to, by uczyło się szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowywało się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie, w duchu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotyzmu. Powstały program wychowawczo-profilaktyczny szkoły ma wspierać nauczycieli, rodziców i dzieci w osiągnięciu postawionych celów.
Podstawy prawne :
• Konstytucja RP, art. 48 ust1, art. 53 ust.3, art. 72 ust.1 ( Dz.U. 1997r. Nr 78, pozycja 483 z późniejszymi zmianami);
• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 10 ust. 1 pkt 5, art. 26 ust. , art. 78, art.84 ust.2 pkt.1 i ust. 3, art. 98-99.
• Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, artykuły: 1, 4, 5, 22, 34a, 40 ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, pozycja 2572 z późniejszymi zmianami);
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, art. 6 (Dz.U. z 2007r. 247, pozycja 1821 z późniejszymi zmianami); • Konwencja Praw Dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku, ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 roku;
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.poz.1593).

• Konwencja Praw Dziecka
Misja szkoły
• uczy szacunku dla prawdy, samodzielności
• stwarza możliwości podejmowania samodzielnych decyzji na miarę wieku dziecka
• jest miejscem harmonijnego rozwoju dziecka
• szanuje godność uczniów, rodziców, nauczycieli
• kształci umiejętność zrozumienia innych i porozumiewania się z nimi
• wspomaga rodzinę w wychowaniu
• pielęgnuje tradycje narodu i państwa polskiego
Wychowanie i profilaktyka ukierunkowane są na różne cele: wychowanie służy wspieraniu wychowanka w rozwoju, zaś profilaktyka to interwencja kompensująca niedostatki w wychowaniu.. Wychowanie i profilaktyka to aspekt wartości i norm, do których prowadzone są działania. To dzięki urzeczywistnieniu wartości i norm uczeń zyskuje spójne środowisko wychowawcze, w świetle wdrażanych wartości i norm życie człowieka oraz funkcjonowanie społeczeństwa staje się dla ucznia zrozumiałe.
Profilaktyka to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która obejmuje trzy obszary działania:
• Wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.
• Ograniczenie i likwidowanie czynników ryzyka, które utrudniają prawidłowy rozwój i zdrowy styl życia.
• Inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi i umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia
Wartości, na których zbudowany jest program wychowawczo-profilaktyczny:
Katalog wartości powstał w oparciu o konsultacje ze wszystkimi podmiotami szkoły: nauczycielami, uczniami oraz rodzicami. Są to:
• poszanowanie godności człowieka,
• uczciwość i rzetelność,
• odpowiedzialność,
• szacunek dla środowiska naturalnego, w którym żyje człowiek,
• poszanowanie tradycji i kultury narodowej, miłości ojczyzny,
• tolerancja i otwartość na kulturę innych krajów,
• przestrzeganie prawa,
• chęć niesienia pomocy, życzliwość względem drugiego człowieka.
Wnioski z diagnozy sytuacji wychowawczej w szkole przeprowadzonej w czerwcu 2022:
Wnioski z przeprowadzonej diagnozy z rodzicami:

 • Zdaniem rodziców szkoła w 83% zapewnia odpowiednią opiekę.
 • Ponad 76% rodziców uważa, że dziecko może liczyć na pomoc nauczycieli w razie problemów.
 • W 90% rodzice oceniają bardzo dobrze i dobrze możliwość kontaktowania się z wychowawcą.
 • Większość rodziców ocenia dobrze i bardzo dobrze możliwość kontaktowania się z innymi nauczycielami- 89%, źle ponad 9,1%.
 • Szkoła rozwija zainteresowania i uzdolnienia uczniów na poziomie dobrym i bardzo dobrym w 49%, poprawnym ok.21%, słabym ok.9%.
 • Ponad 90% rodziców twierdzi, że uczniowie mają możliwość poprawy uzyskanych ocen.
 • Zdaniem rodziców w 45% dziecko na terenie szkoły doświadczyło wulgaryzmów, ponad 50% przezwisk, 20% przemocy fizycznej.
  -Działania wychowawcze według rodziców wspomagają rozwój uczniów na poziomie dobrym i bardzo dobrym, w sumie 59%.
 • Ponad 64% rodziców twierdzi, że szkoła uczy zdrowego stylu życia.
 • Ponad 70% rodziców uważa, że działania szkoły są wystarczające w zakresie zapobiegania uzależnieniom.
  Wnioski z przeprowadzonej diagnozy z uczniami:
 • Uczniowie w naszej szkole czują się w 85,6% bezpiecznie.
 • W klasach dobrze i bardzo dobrze czuje się ok. 64% uczniów, w 30%-poprawnie i ok.5%- źle.
 • Prawie 44% uczniów ocenia swoje kontakty z nauczycielami dobrze.
 • Ok. 80% uczniów doświadczyło przynajmniej jednej z poniższych sytuacji:
 • wulgaryzmy –ponad połowa badanych – 66%
 • dyskryminacja, poniżanie, obrażanie – ok. 53%
 • agresja i przemoc – 18%
 • spożywanie alkoholui palenie papierosów – 6%, zażywanie narkotyków 1%
  • Ok. 16% uczniów doświadczyło przemocy w internecie.
 • W sytuacji zagrożenia uczniowie zwróciliby się do rodziców 73%, wychowawców 44% oraz
  pedagoga szkolnego 27%, innych nauczycieli 19%.
 • W ocenie połowy badanych uczniów największym problemem w ich klasie jest
  brak motywacji do nauki 75%,

Rekomendacje

Należy zintensyfikować działania w następujących obszarach:

 • systematyczna motywacja do nauki
 • kultura osobista ( język) i przestrzeganie netykiety (internet)
 • częstsze wyciąganie konsekwencji wobec uczniów stosujących przemoc słowną ( wulgaryzmy)
 • relacje z rówieśnikami, kompetencje społeczne uczniów, integracja zespołów
  klasowych
 • profilaktyka uzależnień
 • cyberprzemoc
 • stres i depresje wśród uczniów
 • agresja wśród uczniów ( indywidualne przypadki)
 • szkoła powinna promować podejmowane działania wychowawczo – profilaktyczne
  wśród rodziców(którzy czasami nie mają świadomości , że takie działania są prowadzone
  w szkole)
 • zintensyfikować działania oparte na współpracy z rodzicami i rozwiązywania problemów
  wychowawczych
 • poprawa kontaktów uczniów z nauczycielami
 • w większym stopniu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
 • wzmożona czujność nauczycieli w obszarze samookaleczeń wśród uczniów.

Analiza potrzeb, oczekiwań oraz aktualnej sytuacji pozwoliła nam na sformułowanie celów wychowawczych szkoły.
Cele ogólne programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły:
Celem głównym programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły Podstawowej w Zdziechowie jest wychowanie młodego człowieka rozumiane jako jego „wspieranie w rozwoju , w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży”.
Do celów ogólnych należy także zwiększenie skuteczności działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych wśród uczniów, ich rodziców (opiekunów) oraz nauczycieli i pracowników szkoły na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole.
Cele szczegółowe programu w różnych obszarach działań
a) rozwój emocjonalny ucznia – kształtowanie umiejętności akceptacji samego siebie,znajomości swoich słabych i mocnych stron – pomoc w określaniu i wyrażaniu uczuć,
kształtowanie odpowiedzialności za własne reakcje – kształtowanie postaw asertywnych, empatycznych i altruistycznych – pomoc w radzeniu sobie ze stresem, – zdobywanie wiedzy i umiejętności pozwalających na redukcję napięć psychicznych. – promowanie postawy wzajemnej przyjaźni, poczucia więzi, zaufania. Podkreślanie wpływu tej postawy na rozwój psychiki człowieka.
b) rozwój intelektualny ucznia – budzenie ciekawości poznawczej i rozwijanie umiejętności twórczego i krytycznego myślenia – doskonalenie umiejętności korzystania ze źródeł informacji – kształtowanie kreatywności i otwartości na wiedzę
c) rozwój społeczny ucznia – kształtowanie umiejętności komunikowania się i funkcjonowania w grupie oraz poczucia odpowiedzialności za wykonywanie zadań. – kształtowanie postaw opartych ona tolerancji wobec odmienności, uświadamianie zagrożeń wynikających z braku tolerancji – aktywizacja do działań w środowisku szkolnym i pozaszkolnym – kształcenie samorządności, poznawanie struktur samorządowych – kształtowanie postawy patriotycznej, wpajanie szacunku dla tradycji narodowej oraz kultury zachowania wobec symboli państwowych – kształtowanie więzi ze środowiskiem lokalnym – zachęcanie do udziału w wolontariacie
d) rozwój zdrowotny ucznia – kształtowanie właściwych nawyków higienicznych, dbałości o zdrowy i aktywny styl życia – uświadamianie głównych zagrożeń utraty zdrowia (profilaktyka uzależnień, profilaktyka chorób nowotworowych, anoreksja, bulimia, zapobieganie depresji, itd.)
e) Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, m.in. przez: – Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, rodziców i uczniów, – Zwiększanie świadomości uczniów na temat powstawania, funkcjonowania, przejawów i skutków dyskryminacji oraz narzędzi ich zwalczania, – Integrowanie środowiska szkoły, w tym uczniów z niepełnosprawnościami, , – Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz poczucia tożsamości lokalnej – Rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców, , – Współpraca z instytucjami wspierającymi działania szkoły z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa: policją, prokuraturą, poradnią psychologiczno- pedagogiczną, Sanepidem, pełnomocnikiem GOPS w Gnieźnie, .
f) Zapobieganie zagrożeniom i sytuacjom problemowym, m.in. przez: – Działania uprzedzające mające na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, – Profilaktykę agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy – Profilaktykę uzależnień behawioralnych w tym: od gier komputerowych, Internetu, hazardu, telefonu, – Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku internetowym, – Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów, m.in. związanych z wyjazdami rodziców za granicę w celach zarobkowych, a także przemocą w rodzinie, – rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych, społecznych i życiowych wśród uczniów (samokontrola, radzenie sobie ze stresem)
g) przygotowanie do życia w rodzinie – zapoznanie z zasadami funkcjonowania rodziny, uświadamianie zalet wynikających z istnienia rodziny oraz zadań stojących przed rodziną i odpowiedzialności wszystkich członków za jej zdrowe funkcjonowanie.
h) doradztwo zawodowe – pomoc w samopoznaniu: umiejętności, system wartości, predyspozycje i zainteresowania zawodowe. – trendy na rynku pracy: nowe i zanikające zawody, planowanie kariery, mobilność zawodowa, podejmowanie decyzji w związku z wyborem szkoły.
Procedury osiągania celów
• Rozpoznawanie środowiska rodzinnego, diagnozowanie potrzeb.
• Wzajemne poznawanie się uczniów poprzez zabawy i prace plastyczne.
• Stwarzanie sytuacji wychowawczych integrujących zespoły klasowe.
• Inicjatywy i działania uczniów w samorządzie szkolnym.
• Przygotowanie dzieci do świadomego uczestnictwa w akcie pasowania na ucznia.
• Utworzenie grup zadaniowych, dyżury na korytarzach szkolnych.
• Zapoznanie uczniów z regulaminem szkolnym i regulaminem świetlicy szkolnej.
• Organizowanie i udział w imprezach kulturalnych.
• Korzystanie z biblioteki szkolnej.
• Zachowanie się w środkach komunikacji i instytucjach publicznych.
• Wycieczki krajoznawczo – turystyczne.
• Umożliwienie uczniom samooceny i oceny przez grupę rówieśników.
• Troskliwy stosunek do pamiątek kultury i sztuki, twórczości, symboli narodowych, zainteresowanie uczniów zachodzącymi w świecie przemianami, uczestniczenie w uroczystościach związanych z zachowaniem tradycji.
Elementy programu wychowawczo-profilaktycznego

lp. Cele
zadania przykładowe formy

 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród uczniów, nauczycieli i rodziców *zainteresowania uczniów,
  rodziców sprawami zdrowia
  *przekazywanie rzetelnej
  wiedzy o różnych
  zagrożeniach
  *pogłębienie wiedzy na temat
  uzależnień oraz możliwości
  zapobiegania im(narkotyki,
  dopalacze i inne substancje psychoaktywne)
  *rozwijanie umiejętności
  rozwiązywania problemów
  związanych z okresem
  dojrzewania i dorastania
  *zwiększenie rozwoju
  intelektualnego
  i emocjonalnego uczniów
  *dostarczanie wiedzy o konsekwencjach negatywnych zachowań t.j. używanie tytoniu, alkoholu, narkotyków, dopalaczy, uzależnienie od telefonu i komputera – uzależnień behawioralnych.
  *prelekcje dla rodziców
  *rozmowy wychowawców
  i pedagoga z uczniami
  *rozpowszechnienie ulotek,
  plakatów, rozmowy
  z pedagogiem, pedagogiem specjalnym
  *spotkania z higienistką szkolną
  *spotkania z przedstawicielami Policji i innymi specjalistami- profilaktykami.

*oferta propozycji spędzania
czasu wolnego

 1. Właściwy stosunek oraz motywacja do nauki *motywowanie jak
  największej ilości uczniów
  do kontynuowania nauki
  *wyrabianie umiejętności
  autoprezentacji
  *zaciekawienie ucznia
  treściami przekazywanymi
  na lekcjach
  *dostarczanie uczniom
  satysfakcji z uzyskanych
  efektów swojej pracy
  *wzrost ambicji własnych
  ucznia
  *współdziałanie szkoły
  z rodziną dziecka *wskazanie i umożliwianie
  różnych społecznie
  akceptowanych sposobów
  postępowania, dróg dochodzenia
  do wiedzy i umiejętności
  *nauka technik uczenia się,
  *uatrakcyjnianie procesu
  nauczania, stosowanie metod aktywizujących
  *wskazanie potrzeby stawiania
  sobie celów i planowania
  pracy

*ocenianie za różne formy
aktywności
*stwarzanie uczniom możliwości
udziału w różnorodnych
konkursach i projektach przy pomocy i wsparciu nauczyciela

 1. Kształtowanie postaw prospołecznych *tworzenie warunków
  sprzyjających wzmacnianiu
  poczucia własnej wartości,
  *udzielania wsparcia
  w trudnych sytuacjach
  *rozbudzanie potrzeby
  działania na rzecz tworzenia
  przyjaznego środowiska
  życia
  *rygorystyczne
  przestrzeganie regulaminów
  szkolnych
  *rozwijanie współpracy z rodzicami i wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych,
  współdziałanie ze społecznością lokalną, oraz instytucjami współpracującymi ze szkołą
  *budowanie postawy wzajemnej życzliwości, szacunku i tolerancji
  *doskonalenie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży oraz wdrożenie do bezpiecznego korzystania z internetu
  *godziny wychowawcze
  *aktywne metody nauczania
  wymagające pracy w grupie
  *regulaminy szkolne i klasowe
  *warsztaty i lekcje na temat asertywności
  *działalność szkolnego wolontariatu
 • możliwie jak najczęstsze wykorzystywanie TIK
  *korzystanie z tablic interaktywnych, korzystanie podczas lekcji z cyfrowych pomocy t.j. tablet, smartfon, e-book
 • organizowanie zajęć o tematyce profilaktycznej na temat bezpiecznego umieszczania danych w sieci, kreowania swojego wizerunku, udostępnianie zdjęć i informacji w sieci
 • organizowanie Dnia Bezpiecznego Internetu
 • spotkania ze specjalistami zajmującymi się bezpieczeństwem w sieci Internet
 1. Podnoszenie poziomu kultury osobistej *kształtowanie nawyków
  kulturalnego zachowania
  *uwrażliwianie rodziców na
  kształtowanie u dzieci
  nawyków właściwego
  zachowania
  *kształtowanie szacunku do
  drugiego człowieka
  *zwrócenie uwagi na
  poszanowanie cudzej
  własności *zwracanie uwagi na kulturalną
  formę wypowiedzi
  *prowadzenie lekcji
  wychowawczych na temat
  kulturalnego zachowania
  oraz na temat praw
  dziecka.
  *udział uczniów w przedstawieniach teatralnych wartościujących pozytywne wzorce zachowań
  *kultura języka ( brak wulgaryzmów)
 • przestrzeganie zasad NETYKIETY
 1. Kształtowanie zdrowego i aktywnego stylu życia; zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa w związku z pandemią koronawirusa
  Ochrona szkoły przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 *Wyrabianie nawyków higienicznego i zdrowego sposobu życia
  *eliminowanie stresu i zachowań depresyjnych wśród uczniów
 • zapoznanie uczniów z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole

*wdrażanie i przestrzeganie regulaminów oraz procedur funkcjonowania szkoły w czasie pandemii na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS.
*Zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym dzieci i młodzieży spowodowanym zdalnym nauczaniem w okresie pandemii koronawirusa.
*motywowanie i egzekwowanie wśród uczniów samodyscypliny w zakresie przestrzegania obostrzeń występujących w szkole w związku z okresem pandemii koronawirusa.
*spotkania z higienistką szkolną, pedagogiem, pedagogiem specjalnym, godziny wychowawcze
*realizacja programów prozdrowotnych
*spotkania z psychologiem z PPP

*wsparcie ze strony pedagoga szkolnego dla uczniów i rodziców w celu przeciwdziałania i rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.

Codzienny dyżur dla rodzica oraz dyżur dla uczniów- raz w tygodniu.

 1. Eliminacja zachowań agresywnych i przemocy w szkole *ograniczenia zjawiska
  agresji wśród uczniów
  *poprawa bezpieczeństwa
  uczniów
  *budowanie właściwych relacji
  uczeń-uczeń, uczeń –n-l,
  uczeń –rodzic
  *budzenie wrażliwości
  uczniów
  *zapoznanie uczniów
  z konsekwencjami karnymi
  wobec zachowań agresywnych
  *świadomy i odpowiedzialny
  wybór ofert medialnych
  *wdrożenie do ponoszenia
  konsekwencji za własne
  czyny *indywidualne porady udzielane
  przez wychowawców
  *wykorzystywanie metod dramy
  *spotkania uczniów z policją
  *lekcje wychowawcze na temat
  negatywnych i pozytywnych
  oddziaływań mediów
  *konkurs na hasło lub plakat
  zapobiegający przemocy
  *wykorzystywanie różnorodnych metod i technik negatywnych i pozytywnych przykładów zachowań
  *organizacja zajęć przeciwdziałania cyberprzemocy
 • integracja zespołów klasowych
 1. Organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole *organizowanie wszechstronnej pomocy dla uczniów, którym mniejsze możliwości intelektualne lub trudne warunki bytowe i rodzinne nie pozwalają osiągnąć zadawalających wyników w nauce *praca z uczniem zdolnym oraz uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi *korzystanie z pomocy specjalistów *współpraca z rodzicami
  • dostosowanie wymogów do
   poziomu i możliwości dziecka
   *wskazanie i stosowanie metod
   ułatwiających uczenie się
   *organizacja zajęć dodatkowych, specjalistycznych i wyrównawczych
   *praca z uczniem zdolnym,
 • organizacja zespołów specjalistów ( ewaluacje półroczne i końcoworoczne)
 • dostosowanie wymogów do poziomu i możliwości dziecka
 • korzystanie z pomocy
  specjalistów-pedagoga, pedagoga specjalnego logopedy, terapeuty
  *współpraca z PPP
  *organizacja zespołów
  wyrównawczych
 • rozmowy indywidualne z wychowawcami, uczniami, rodzicami dotyczące trudnej sytuacji dziecka
 1. Kształtowanie umiejętności właściwego wykorzystania czasu wolnego *stwarzanie okazji do działań
  pozalekcyjnych rozwijających możliwości i zainteresowań ucznia *inicjowanie i organizowanie
  zajęć związanych
  z zainteresowaniami uczniów
  *zajęcia dodatkowe z przedmiotów szkolnych
  *rozwijanie różnych form
  aktywności: sportowej,
  artystycznej, społecznej
 2. Organizowanie doradztwa zawodowego *realizacja programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego * zajęcia z doradcą w ramach doradztwa zawodowego
  *zajęcia z wychowawcą w ramach realizacji szkolnego programu doradztwa zawodowego
 • spotkania dla uczniów i rodziców ze specjalistami z Centrum Kształcenia Praktycznego
 1. Propagowanie wśród uczniów wiedzy związanej z tematyką prawną i finansową *zapoznanie uczniów z Konwencją Praw Dziecka
  *zapoznanie uczniów z normami i aktami prawnymi* * konsekwencje łamania prawa
 • zarządzanie własnymi finansami i uczenie świadomego podejmowania decyzji finansowych. * pogadanki edukacyjne
  *spotkania z policjantem
 • zachęcanie do bezpiecznego oszczędzania, spotkania z opiekunem SKO
  *uświadamianie uczniów gdzie można szukać pomocy w sytuacjach będąc świadkami lub ofiarami przemocy.
 1. Sytuacje kryzysowe
  • Uczeń pod wpływem alkoholu lub odurzony narkotykami
  • Znalezienie u ucznia substancji psychoaktywnej i odurzającej
  • Podejrzenie posiadania przez ucznia substancji psychoaktywnej i odurzającej
  • Przypadek próby samobójczej, samookaleczenia ucznia

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
• Powiadomienie wychowawcy klasy, dyrekcję szkoły, pedagoga szkolnego
• Odizolowanie ucznia od reszty klasy, stworzenie warunków nie zagrażających jego życiu i zdrowiu
• Zabezpieczenie substancji psychoaktywnej
• W przypadku podejrzenia posiadania substancji odurzającej dokonuje się przeszukania w obecności dyrektora , rodziców ucznia oraz policji
• Wezwanie pomocy medycznej w celu udzielenia pomocy
• Zawiadomienie rodziców ucznia oraz policji
• W przypadku próby samobójczej- przeprowadzenie ucznia w bezpieczne miejsce i wezwanie odpowiednich służb
• Powtarzające się wyżej wymienione zdarzenia będą skutkować powiadomieniem sądu rodzinnego
• W przypadkach popełnienia przez ucznia czynu karalnego ( rozbój, udział w bójce, pobicie, uszkodzenie ciała), sprawcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2022r. o wspieraniu i resocjalizacjom nieletnich, według której obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Sądu Rodzinnego lub policji spoczywa na Dyrekcji Szkoły.
Uczestnicy programu
• Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp.1918/19 w Zdziechowie
• Nauczyciele
• Rodzice
• Społeczność lokalna

 1. Współdziałanie
  • Rodzice
  • Policja
  • Samorząd lokalny
  • Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna
  • Straż Pożarna
 2. Obszary Działania
  • Zajęcia lekcyjne
  • Świetlica szkolna
  • Samorząd uczniowski
  • Planowe zajęcia pozalekcyjne
  • Imprezy i uroczystości szkolne.

Spodziewane efekty pracy wychowawczo- profilaktycznej

Usytuowanie dziecka w centrum działalności szkolnej, integralność wychowania z wiedzą i kreowaniem umiejętności, spójność działań wychowawczych pomiędzy szkołą, rodziną i innymi instytucjami oraz oparcie wychowania na wartościach ogólnoludzkich pozwoli na:

• Wszechstronny rozwój osobowy uczniów, osiąganie zamierzonych celów
• Rozwinięcie u dzieci dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie rozwiązań.
• Wykształcenie u uczniów świadomości potrzeby edukacji.
• Otwarcie dzieci i młodzieży na życie we współczesnym świecie
• Wykształcenie umiejętności słuchania innych, szanowania ich poglądów, otwartości w stosunku do innych osób, umiejętności wyrażania własnych potrzeb, tolerancji i akceptowania potrzeb innych.
• Przygotowanie do współdziałania z innymi, pełnienia różnych ról w grupie oraz przejmowania związanej z tym odpowiedzialności.

Ewaluacja szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego
Program wychowawczo – profilaktyczny realizowany jest przy współpracy z organizacjami i instytucjami wspomagającymi dzieci i rodzinę. Program poddany będzie monitorowaniu i w razie potrzeb zostanie zmodyfikowany. Wyniki ewaluacji będą wskazówkami do pracy w kolejnych latach.
PROGRAM
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1918/19
W ZDZIECHOWIE
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

W dniu 26.09.2022r. Rada Rodziców opiniowała w/w program.
Uchwała Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Zdziechowie nr………….. z dnia …………….