Program wychowawczo – profilaktyczny

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW WLKP. 1918/19

W ZDZIECHOWIE

Geneza powstania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

W trosce o wszechstronny rozwój osobowy ucznia oraz w trosce o to, by znajdował w rodzinie i szkole środowisko rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, społecznym, duchowym, moralnym, estetycznym oraz zdrowotnym – opracowaliśmy program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Pragniemy, aby dziecko rozwijało w sobie dociekliwość poznawczą poszukując prawdy, dobra, piękna w świecie, by zyskało przekonanie o życiowej użyteczności edukacji szkolnej. Ważne jest to, by uczyło się szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowywało się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie, w duchu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotyzmu. Powstały program wychowawczo-profilaktyczny szkoły ma wspierać nauczycieli, rodziców i dzieci w osiągnięciu postawionych celów.

Podstawy prawne :

· Konstytucja RP, art. 48 ust1, art. 53 ust.3, art. 72 ust.1 ( Dz.U. 1997r. Nr 78, pozycja 483 z późniejszymi zmianami);

· Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 10 ust. 1 pkt 5, art. 26 ust. , art. 78, art.84 ust.2 pkt.1 i ust. 3, art. 98-99.

· Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, artykuły: 1, 4, 5, 22, 34a, 40 ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, pozycja 2572 z późniejszymi zmianami);

· Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, art. 6 (Dz.U. z 2007r. 247, pozycja 1821 z późniejszymi zmianami); · Konwencja Praw Dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku, ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 roku;

 · Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia .9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 Misja szkoły

 • uczy szacunku dla prawdy, samodzielności
 • stwarza możliwości podejmowania samodzielnych decyzji na miarę wieku dziecka
 • jest miejscem harmonijnego rozwoju dziecka
 • szanuje godność uczniów, rodziców, nauczycieli
 • kształci  umiejętność zrozumienia innych i porozumiewania się z nimi
 • wspomaga rodzinę w wychowaniu
 • pielęgnuje tradycje narodu i państwa polskiego

Wartości, na których zbudowany jest program wychowawczo-profilaktyczny:

Katalog wartości powstał w oparciu o konsultacje ze wszystkimi podmiotami szkoły: nauczycielami, uczniami oraz rodzicami. Są to:

 • poszanowanie godności człowieka,
 • uczciwość i rzetelność,
 • odpowiedzialność,
 • szacunek dla środowiska naturalnego, w którym żyje człowiek,
 • poszanowanie tradycji i kultury narodowej, miłości ojczyzny,
 • tolerancja i otwartość na kulturę innych krajów,
 • przestrzeganie prawa,
 • chęć niesienia pomocy, życzliwość względem drugiego człowieka.

Wnioski z diagnozy  sytuacji wychowawczej w szkole:

Wnioski z przeprowadzonej diagnozy z nauczycielami:

– Wszyscy nauczyciele deklarują , że realizują Program Wychowawczo – Profilaktyczny

– W ocenie prawie wszystkich nauczycieli (jedna osoba uważa inaczej) tematyka lekcji  

   wychowawczych i profilaktycznych przyczyniają się do poprawy funkcjonowania

   uczniów

– W ocenie nauczycieli uczniowie chętnie zwracają się do nauczycieli

– Realizacja Programu w opinii nauczycieli wspomaga rozwój uczniów

– Zdaniem nauczycieli szkoła zauważa problemy uczniów.

Wnioski z przeprowadzonej diagnozy z rodzicami:

– Zdaniem większości rodziców szkoła uczy patriotyzmu, postaw obywatelskich,

  przywiązania do regionu i zapobiega uzależnieniom

– Ponad 70% rodziców uważa, że szkoła uczy zdrowego stylu życia i przeciwdziała agresji

– Zdaniem połowy rodziców Program Wychowawczo –Profilaktyczny jest zgodny z

  Powszechnie uznanymi wartościami

– Ponad połowa rodziców uważa, że szkoła wspiera rozwój uczniów

– Niespełna połowa rodziców sądzi, że szkoła zauważa problemy uczniów

– Mniej niż połowa rodziców sądzi, że uczniowie chętnie zwracają się z problemami do

  nauczycieli.

Wnioski z przeprowadzonej diagnozy z uczniami:

– Uczniowie w naszej szkole czują się bezpiecznie

– W klasach dobrze i bardzo dobrze czuje się ok. 60% uczniów

– Prawie 40% uczniów ocenia swoje kontakty z nauczycielami bardzo dobrze

– Ok. 80% uczniów doświadczyło przynajmniej jednej z poniższych sytuacji:

  * wulgaryzmy – prawie połowa badanych

  * dyskryminacja, poniżanie, obrażanie – ok. 35%

  * agresja i przemoc – 11%

  * spożywanie alkoholu, palenie papierosów, a nawet zażywanie narkotyków

     (3 osoby wskazały, że proponowano im narkotyki i skorzystały z tej propozycji)

– Ok. 13% uczniów doświadczyło przemocy w internecie

– Ponad połowa uczniów potwierdza, że w szkole prowadzone są działania

  działające niewłaściwym zachowaniom wśród uczniów

– W sytuacji zagrożenia uczniowie zwróciliby się do rodziców, wychowawców oraz

   pedagoga szkolnego

–  W ocenie połowy badanych uczniów największym problemem w ich klasie jest

   brak motywacji do nauki oraz dominowanie w klasie jednego lub kilku uczniów,

(nieprzyjazne relacje w klasie wskazuje 20% badanych)

– Samopoczucie badanych uczniów w szkole:

   * 60% czuje się dobrze

   *ok. 10% wskazuje nadmierny krytycyzm, pesymistyczne myśli i smutek

   * 2 osoby wykazały zaburzenia żywienia

   * kilkoro uczniów (7) miało problemy i dokonało samookaleczeń.

Rekomendacje

Należy zintensyfikować działania w następujących obszarach:

– motywacja do nauki

– kultura osobista (wulgaryzmy, język) i przestrzeganie netykiety (internet)

– relacje z rówieśnikami, kompetencje społeczne uczniów, integracja zespołów

  klasowych

– profilaktyka uzależnień

– cyberprzemoc

– stres i depresje wśród uczniów

– agresja wśród uczniów ( indywidualne przypadki)

– szkoła powinna promować podejmowane działania wychowawczo – profilaktyczne

  wśród rodziców(którzy czasami nie mają świadomości , że takie działania są prowadzone

  w szkole)

– zintensyfikować działania oparte na współpracy z  rodzicami i rozwiązywania problemów

  wychowawczych

Analiza potrzeb, oczekiwań oraz aktualnej sytuacji pozwoliła nam na sformułowanie celów wychowawczych szkoły.

Cele ogólne programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły:

 Celem głównym programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły Podstawowej w Zdziechowie jest wychowanie młodego człowieka rozumiane jako jego „wspieranie w rozwoju , w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży”.

Do celów ogólnych należy także zwiększenie skuteczności działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych wśród uczniów, ich rodziców (opiekunów) oraz nauczycieli i pracowników szkoły na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole.

 Cele szczegółowe programu w różnych obszarach działań

a) rozwój emocjonalny ucznia – kształtowanie umiejętności akceptacji samego siebie,znajomości swoich słabych i mocnych stron – pomoc w określaniu i wyrażaniu uczuć,

 kształtowanie odpowiedzialności za własne reakcje – kształtowanie postaw asertywnych, empatycznych i altruistycznych – pomoc w radzeniu sobie ze stresem, – zdobywanie wiedzy i umiejętności pozwalających na redukcję napięć psychicznych. – promowanie postawy wzajemnej przyjaźni, poczucia więzi, zaufania. Podkreślanie wpływu tej postawy na rozwój psychiki człowieka.

b) rozwój intelektualny ucznia – budzenie ciekawości poznawczej i rozwijanie umiejętności twórczego i krytycznego myślenia – doskonalenie umiejętności korzystania ze źródeł informacji – kształtowanie kreatywności i otwartości na wiedzę

 c) rozwój społeczny ucznia – kształtowanie umiejętności komunikowania się i funkcjonowania w grupie oraz poczucia odpowiedzialności za wykonywanie zadań. – kształtowanie postaw opartych ona tolerancji wobec odmienności, uświadamianie zagrożeń wynikających z braku tolerancji – aktywizacja do działań w środowisku szkolnym i pozaszkolnym – kształcenie samorządności, poznawanie struktur samorządowych – kształtowanie postawy patriotycznej, wpajanie szacunku dla tradycji narodowej oraz kultury zachowania wobec symboli państwowych – kształtowanie więzi ze środowiskiem lokalnym – zachęcanie do udziału w wolontariacie

d) rozwój zdrowotny ucznia – kształtowanie właściwych nawyków higienicznych, dbałości o zdrowy i aktywny styl życia – uświadamianie głównych zagrożeń utraty zdrowia (profilaktyka uzależnień, profilaktyka chorób nowotworowych, anoreksja, bulimia, zapobieganie depresji, itd.)

 e) Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, m.in. przez: – Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, rodziców i uczniów, – Zwiększanie świadomości uczniów na temat powstawania, funkcjonowania, przejawów i skutków dyskryminacji oraz narzędzi ich zwalczania, – Integrowanie środowiska szkoły, w tym uczniów z niepełnosprawnościami, , – Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz poczucia tożsamości lokalnej – Rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców, , – Współpraca z instytucjami wspierającymi działania szkoły z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa: policją, prokuraturą, poradnią psychologiczno- pedagogiczną, Sanepidem, pełnomocnikiem GOPS w Gnieźnie, .

 f) Zapobieganie zagrożeniom i sytuacjom problemowym, m.in. przez: – Działania uprzedzające mające na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, – Profilaktykę agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy – Profilaktykę uzależnień od gier komputerowych, Internetu, hazardu, – Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku internetowym, – Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów, m.in. związanych z wyjazdami rodziców za granicę w celach zarobkowych, a także przemocą w rodzinie, – rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych, społecznych i życiowych wśród uczniów (samokontrola, radzenie sobie ze stresem)

g) przygotowanie do życia w rodzinie – zapoznanie z zasadami funkcjonowania rodziny, uświadamianie zalet wynikających z istnienia rodziny oraz zadań stojących przed rodziną i odpowiedzialności wszystkich członków za jej zdrowe funkcjonowanie.

h) doradztwo zawodowe – pomoc w samopoznaniu: umiejętności, system wartości, predyspozycje i zainteresowania zawodowe. – trendy na rynku pracy: nowe i zanikające zawody, planowanie kariery, mobilność zawodowa, podejmowanie decyzji w związku z wyborem szkoły.

Procedury osiągania celów

 • Rozpoznawanie środowiska rodzinnego, diagnozowanie potrzeb.
 • Wzajemne poznawanie się uczniów poprzez zabawy i prace plastyczne.
 • Stwarzanie sytuacji wychowawczych integrujących zespoły klasowe.
 • Inicjatywy i działania uczniów w samorządzie szkolnym.
 • Przygotowanie dzieci do świadomego uczestnictwa w akcie pasowania na ucznia.
 • Utworzenie grup zadaniowych, dyżury na korytarzach szkolnych.
 • Zapoznanie uczniów z regulaminem szkolnym i regulaminem świetlicy szkolnej.
 • Organizowanie i udział w imprezach kulturalnych.
 • Korzystanie z biblioteki szkolnej.
 • Zachowanie się w środkach komunikacji i instytucjach publicznych.
 • Wycieczki krajoznawczo – turystyczne.
 • Umożliwienie uczniom samooceny i oceny przez grupę rówieśników.
 • Troskliwy stosunek do pamiątek kultury i sztuki,  twórczości, symboli narodowych, zainteresowanie uczniów zachodzącymi w świecie przemianami, uczestniczenie           w uroczystościach związanych z zachowaniem tradycji.          

Elementy programu wychowawczo-profilaktycznego

lp.Cele  zadaniaprzykładowe formy
1.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród uczniów, nauczycieli i rodziców*zainteresowania uczniów, rodziców sprawami zdrowia *przekazywanie rzetelnej wiedzy o różnych zagrożeniach *pogłębienie wiedzy na temat uzależnień oraz możliwości zapobiegania im(narkotyki,   dopalacze) *rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z okresem dojrzewania i dorastania *zwiększenie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów   *dostarczanie wiedzy o konsekwencjach negatywnych zachowań t.j. używanie tytoniu, alkoholu, narkotyków, dopalaczy, uzależnienie od telefonu i komputera  *prelekcje dla rodziców *rozmowy wychowawców i pedagoga z uczniami *rozpowszechnienie ulotek, plakatów, rozmowy z pedagogiem *spotkania z higienistką szkolną *spotkania ze specjalistami- profilaktykami *oferta propozycji spędzania czasu wolnego
2.Właściwy stosunek oraz motywacja do nauki*motywowanie jak największej ilości uczniów do kontynuowania nauki *wyrabianie umiejętności autoprezentacji *zaciekawienie ucznia treściami przekazywanymi na lekcjach *dostarczanie uczniom satysfakcji z uzyskanych efektów swojej pracy *wzrost ambicji własnych ucznia *współdziałanie szkoły z rodziną dziecka    *wskazanie i umożliwianie różnych społecznie     akceptowanych sposobów postępowania, dróg dochodzenia do wiedzy i umiejętności *nauka technik uczenia się, *uatrakcyjnianie procesu nauczania, stosowanie metod aktywizujących *wskazanie potrzeby stawiania sobie celów i planowania pracy   *ocenianie za różne formy aktywności *stwarzanie uczniom możliwości udziału w różnorodnych konkursach przy pomocy i wsparciu nauczyciela  
3.Kształtowanie postaw prospołecznych*tworzenie warunków sprzyjających wzmacnianiu poczucia własnej wartości, *udzielania wsparcia w trudnych sytuacjach *rozbudzanie potrzeby działania na rzecz tworzenia przyjaznego środowiska życia *rygorystyczne przestrzeganie regulaminów szkolnych *rozwijanie współpracy z rodzicami i wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych, współdziałanie ze społecznością lokalną,oraz instytucjami współpracującymi ze szkołą *budowanie postawy wzajemnej życzliwości, szacunku i tolerancji  *godziny wychowawcze *aktywne metody nauczania wymagające pracy w grupie *regulaminy szkolne i klasowe *warsztaty i lekcje na temat asertywności *działalność szkolnego wolontariatu                          
4.Podnoszenie  poziomu kultury osobistej*kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania *uwrażliwianie rodziców na kształtowanie u dzieci nawyków właściwego zachowania *kształtowanie szacunku do drugiego człowieka *zwrócenie uwagi na poszanowanie cudzej własności*zwracanie uwagi na kulturalną formę wypowiedzi *prowadzenie lekcji wychowawczych na temat kulturalnego zachowania oraz na temat praw dziecka. *udział uczniów w przedstawieniach teatralnych wartościujących pozytywne wzorce zachowań *kultura języka ( brak wulgaryzmów) * przestrzeganie zasad NETYKIETY
5.Kształtowanie zdrowego i aktywnego stylu życia ; zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa  w związku z pandemią koronawirusa  Ochrona szkoły  przed rozprzestrzenianiem się COVID-19*Wyrabianie nawyków higienicznego i zdrowego sposobu życia *eliminowanie stresu i zachowań depresyjnych wśród uczniów   *przestrzeganie regulaminów i  procedur funkcjonowania szkoły w czasie pandemii *Opracowanie procedur bezpieczeństwa na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS. *Zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym dzieci i młodzieży spowodowanym zdalnym nauczaniem   w okresie pandemii koronawirusa.  *spotkania z higienistką szkolną, pedagogiem, godziny wychowawcze *realizacja programów prozdrowotnych *spotkania z psychologiem z PPP   *wsparcie ze strony pedagoga szkolnego dla uczniów i rodziców w celu przeciwdziałania i rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.   Codzienny dyżur dla rodzica oraz dyżur dla uczniów- raz w tygodniu.
6.Eliminacja zachowań agresywnych          i przemocy            w szkole*ograniczenia zjawiska agresji wśród uczniów *poprawa bezpieczeństwa uczniów *budowanie właściwych relacji uczeń-uczeń, uczeń –n-l, uczeń –rodzic *budzenie wrażliwości uczniów *zapoznanie uczniów z konsekwencjami karnymi wobec zachowań agresywnych *świadomy i odpowiedzialny wybór ofert medialnych *wdrożenie do ponoszenia konsekwencji za własne czyny*indywidualne porady udzielane przez wychowawców *wykorzystywanie metod dramy *spotkania uczniów z policją *lekcje wychowawcze na temat negatywnych i pozytywnych oddziaływań mediów *konkurs na hasło lub plakat zapobiegający  przemocy *wykorzystywanie różnorodnych metod i technik negatywnych i pozytywnych przykładów zachowań *organizacja zajęć przeciwdziałania cyberprzemocy * integracja zespołów klasowych  
7.Organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole*organizowanie wszechstronnej pomocy dla uczniów, którym mniejsze możliwości intelektualne lub trudne warunki bytowe i rodzinne nie pozwalają osiągnąć zadawalających wyników w nauce *praca z uczniem zdolnym oraz uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi *korzystanie   z pomocy specjalistów *współpraca z rodzicami  * dostosowanie wymogów do poziomu i możliwości dziecka *wskazanie i stosowanie metod ułatwiających uczenie się *organizacja zajęć dodatkowych, specjalistycznych i wyrównawczych *praca z uczniem zdolnym, * organizacja zespołów specjalistów ( ewaluacje półroczne i końcoworoczne) * dostosowanie wymogów do poziomu i możliwości dziecka *  korzystanie z pomocy specjalistów-pedagoga, logopedy, terapeuty *współpraca z PPP *organizacja zespołów wyrównawczych * rozmowy indywidualne z wychowawcami, uczniami, rodzicami dotyczące trudnej sytuacji dziecka
8.Kształtowanie umiejętności właściwego wykorzystania czasu wolnego*stwarzanie okazji do działań pozalekcyjnych rozwijających możliwości i zainteresowań ucznia*inicjowanie i organizowanie zajęć związanych z zainteresowaniami uczniów *zajęcia dodatkowe z przedmiotów szkolnych *rozwijanie różnych form aktywności: sportowej, artystycznej, społecznej    
9.Organizowanie doradztwa zawodowego*realizacja programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego* zajęcia z wychowawcą  w ramach doradztwa zawodowego * spotkania dla uczniów i rodziców ze specjalistami z Centrum Kształcenia Praktycznego

5. Sytuacje kryzysowe

 • Uczeń pod wpływem alkoholu lub odurzony narkotykami
 • Znalezienie u ucznia substancji psychoaktywnej i odurzającej
 • Podejrzenie posiadania przez ucznia substancji psychoaktywnej i odurzającej
 • Przypadek próby samobójczej, samookaleczenia ucznia

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

 • Powiadomienie wychowawcy klasy, dyrekcję szkoły, pedagoga szkolnego
 • Odizolowanie ucznia od reszty klasy, stworzenie warunków nie zagrażających  jego życiu i zdrowiu
 • Zabezpieczenie substancji psychoaktywnej
 • W przypadku podejrzenia posiadania substancji odurzającej dokonuje się przeszukania w obecności dyrektora , rodziców ucznia oraz policji
 • Wezwanie pomocy medycznej w celu udzielenia pomocy
 • Zawiadomienie rodziców ucznia oraz policji
 • W przypadku próby samobójczej- przeprowadzenie ucznia w bezpieczne miejsce i wezwanie odpowiednich służb
 • Powtarzające się wyżej wymienione zdarzenia będą skutkować powiadomieniem sądu rodzinnego

Uczestnicy programu

 • Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp.1918/19 w Zdziechowie
 • Nauczyciele
 • Rodzice
 • Społeczność lokalna

7. Współdziałanie

 • Rodzice
 • Policja
 • Samorząd lokalny
 • Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna
 • Straż Pożarna

  8. Obszary Działania

 • Zajęcia lekcyjne
 • Świetlica szkolna
 • Świetlica środowiskowa
 • Samorząd uczniowski
 • Planowe zajęcia pozalekcyjne
 • Imprezy i uroczystości szkolne.

Spodziewane efekty pracy wychowawczo- profilaktycznej

Usytuowanie dziecka w centrum działalności szkolnej, integralność wychowania z wiedzą       i kreowaniem umiejętności, spójność działań wychowawczych pomiędzy szkołą, rodziną          i innymi instytucjami oraz oparcie wychowania na wartościach ogólnoludzkich pozwoli na:

 • Wszechstronny rozwój osobowy uczniów, osiąganie zamierzonych celów
 • Rozwinięcie u dzieci dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie rozwiązań.
 • Wykształcenie u uczniów świadomości potrzeby edukacji.
 • Otwarcie dzieci i młodzieży na życie we współczesnym świecie
 • Wykształcenie umiejętności słuchania innych, szanowania ich poglądów, otwartości   w stosunku do innych osób, umiejętności wyrażania własnych potrzeb, tolerancji             i akceptowania potrzeb innych.
 • Przygotowanie do współdziałania z innymi, pełnienia różnych ról w grupie oraz przejmowania związanej z tym odpowiedzialności.

Ewaluacja szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego

Program wychowawczo – profilaktyczny realizowany jest przy współpracy                   z organizacjami i instytucjami wspomagającymi dzieci i rodzinę. Program poddany będzie monitorowaniu i w razie potrzeb zostanie zmodyfikowany. Wyniki ewaluacji będą wskazówkami do pracy w kolejnych latach.