Świetlica

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach: 7.00 do 16.00

Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie , a obowiązkowo uczniowie:

– czekający na autobus

– czekający na rodzica lub opiekuna

– skierowani przez nauczyciela

Rodzice , którzy chcą aby ich dziecko (niedojeżdżające autobusem szkolnym) regularnie korzystało ze świetlicy składają stosowne oświadczenie (druk u wychowawców). W sytuacji pobytu jednorazowego piszą na kartce w jakim dniu i w jakich godzinach dziecko ma przebywać pod opieką wychowawcy.

Wychowawca świetlicy: p. Anna Bojarojć-Chudy

Wychowawca świetlicy: p. Małgorzata Kujawa

Kierownik świetlicy: p. Julita Kostrzyńska

Regulamin Świetlicy Szkolnej

w Szkole Podstawowej w Zdziechowie

I ZAŁOŻENIA OGÓLNE

               Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczą przeznaczoną dla uczniów;

 • Dojeżdżających autobusem szkolnym
 • Zapisanych przez rodziców lub opiekunów pracujących
 • Skierowanych przez nauczyciela
 • Oczekujących na zajęcia pozalekcyjne

Regulamin świetlicy jest opracowany przez Wychowawców i jest zatwierdzony przez Dyrektora szkoły.

 1. CEL I ZADANIA ŚWIETLICY

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnianie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.

 • Zapewnianie uczniom opieki i bezpieczeństwa w godzinach przed lekcjami lub po lekcjach
 • Organizowanie odpowiednich warunków do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań
 • Kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie .
 • Kształtowanie nawyków higieny i czystości
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznych
 • Kształtowanie postaw prospołecznych i patryiotycznych
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnościami i problemami
 • Rozwijanie zainteresowań oraz zdolności dzieci.
 • Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej
 • Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce
 • Organizowane właściwego i kulturalnego wypoczynku.
 • Współpraca z nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym.

III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 • Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-16.00
 • Zapis uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice.

     Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane dotyczące dziecka :

 • imiona i nazwisko dziecka
 • datę urodzenia, klasa
 • adres zamieszkania;
 • czas przebywania ucznia w świetlicy w ciągu tygodnia;
 • informację, o odbiorze ucznia ze świetlicy (imiona i nazwiska osób, które oprócz rodziców ewentualnie będą przyprowadzać i odbierać dziecko);
 • dokładny dzień i godzina, o której dziecko samodzielnie może wyjść do domu (pisemna zgoda rodzica dziecka, które ukończyło 7 rok życia, o samodzielnym powrocie do domu);
 • kontaktu z rodzicami (tel. do zakładu pracy rodziców/opiekunów).
 • W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic jest zobowiązany do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i założenia stosownego oświadczenia.

Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko.

 1. WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY
 2. Do świetlicy przyjmuje się dzieci klas  I –VIII.
 3. Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do:
 • wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;
 • korzystania z pomocy wychowawców w odrabianiu zadań;
 • wpływa na planowanie pracy w świetlicy;
 • korzystania z organizowanych form pracy, wypoczynku i zabaw.
 • życzliwego traktowania
 • Poszanowania godności osobistej
 • Swobodnego wyrażania myśli i przekonań
 • Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej
 1. Obowiązki uczestnika świetlicy.
 • Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:
 • systematycznego udziału w zajęciach,
 • Przestrzegania zasad współżycia w grupie
 • Stosowanie się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły
 • nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, (osoby, które pragną zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),
 • dbania o porządek i wystrój świetlicy,
 • poszanowania sprzętu i  świetlicy,
 • Ponoszenia odpowiedzialności za własne postepowanie
 • kulturalnego zachowania się w trakcie zająć świetlicowych
 • przestrzegania regulaminu świetlicy
 • przebywający uczniowie w świetlicy mogą wychodzić na przerwy.
 • Uczniów przebywających w świetlicy szkolnej obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, tabletów oraz innych urządzeń technicznych przyniesionych z domu
 1. W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami i pedagogiem szkolnym), a zachowanie dziecka nie uległo zmianie – możliwość uczęszczania na świetlicę może zostać zawieszona.
 1. Możliwość uczęszczania do świetlicy może zostać zawieszona także w przypadku, gdy rodzice/ opiekunowie dziecka nie przestrzegają regulaminu świetlicy.
 2. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie   nie zapisani do niej, nie uczestniczący w lekcji religii.
 3. Wychowawcy świetlicy otaczają szczególną opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu.
 4. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły, w  czasie kiedy powinno być na świetlicy.
 5. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy przez nauczyciela, rodzica bądź zgłosiły się same przed lub po lekcjach.
 6. Każda zmiana w sposobie powrotu ucznia do domu musi być niezwłocznie zgłoszona wychowawcy świetlicy w formie pisemnego oświadczenia
 1. NAGRODY I KARY
 2. Nagrody i wyróżnienia:
 • Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę świetlicy.
 • Pochwała przekazana rodzicom / opiekunom.
 • Przekazanie pochwały wychowawcy klasy.
 • Dyplom lub nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego.
 1. Kary:
 • Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów.
 • Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu ( w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie )
 • Uwaga pisemna   odnotowana w zeszycie uwag i pochwał.
 • Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 • Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.
 1. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
 • Bezpośredni(codzienny kontakt i rozmowy w przypadku, kiedy rodzice odbierają dzieci ze świetlicy osobiście).
 • Korespondencja z rodzicami w dzienniczku szkolnym.
 • Rozmowy telefoniczne.
 • Tablica informacyjna przed świetlicą.
 • Zachęcanie rodziców do przekazywania na potrzeby świetlicy różnych materiałów papierniczych, plastycznych, itp.

VII. DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

 1. Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego
 2. Ramowy rozkład dnia
 3. Dziennik zajęć.
 4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
 5. Semestralne i roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.
 6. Wewnętrzny Regulamin Świetlicy.

W okresie pandemii Covid –19 uczniowie zobowiązani są do przestrzegania procedur bezpieczeństwa, które obowiązują na ternie szkoły.