Dokumenty

Koncepcja Pracy

Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w  Zdziechowie

Misja i wizja

     Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Zdziechowie kształci i wychowuje w duchu  promującym uniwersalny system wartości moralnych. Szkoła dąży, we współpracy z rodzicami i samorządem terytorialnym, do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju intelektu, osobowości i motoryki ucznia. Zaspokaja wiedzę z różnych dziedzin życia i nauki,pomaga wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów. Daje możliwość atrakcyjnego i kulturalnego spędzania czasu, rozrywki i odpoczynku  oferując bogaty program zajęć pozaszkolnych. Szkoła przygotowuje uczniów do kolejnego etapu kształcenia, a także do życia w społeczeństwie, uczy rozumieć świat i rozwiązywać swoje problemy.Rozwija zainteresowania wszystkich uczniów, wychowuje ludzi twórczych, otwartych na świat, a jednocześnie świadomych swojej tożsamości narodowej i lokalnej. Wykorzystuje w procesie nauczania i uczenia się technologię informacyjną,dba o rozwój fizyczny i intelektualny każdego dziecka. Zmierzamy do tego aby nasz wychowanek kierował się w życiu najważniejszymi wartościami, między innymi: uczciwością, patriotyzmem, tolerancją, przyjaźnią, sprawiedliwością, kulturą osobistą.

Nauczanie i wychowanie jest fundamentalnym zadaniem szkoły, która spełnia swoje podstawowe zadanie tylko wówczas, gdy realizuje nierozerwalnie oba te procesy. Istotne jest sedno celu, jakim powinna kierować się szkoła. Umiejętnością i obowiązkiem, a zarazem sukcesem jest przekonanie całej społeczności szkolnej o wadze i konieczności realizacji tego procesu. Klimat wychowawczy jest podstawą rozwoju intelektualnego uczniów, decyduje o osiągnięciach i możliwościach edukacyjnych młodych ludzi.

I. Kształcenie

 1. Projektowanie pracy dydaktycznej
 2. Kształtowanie potencjału kadrowego
 3. Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej

II. Wychowanie

 1. Intelektualne
 2. Społeczne
 3. Emocjonalne
 4. Zdrowotne

III. Organizacja i kierowanie szkoła

 1. Współpraca z rodzicami i instytucjami działającymi na rzecz szkoły
 2. Rozwój bazy szkoły

IV. Promocja

I. Kształcenie

 1. Projektowanie pracy dydaktycznej

Współczesna szkoła, funkcjonująca według  zasad nowoczesnej gospodarki rynkowej i przygotowująca do życia w zmieniającej się rzeczywistości, w której konieczne jest sprostania ostrej konkurencji, zarówno w sferze społecznej, jak i zawodowej, powinna odchodzić od zasady przekazywania wiedzy jako zbioru niepowiązanych i nieużytecznych informacji. Już od pierwszego etapu kształcenia powinna uczyć zasad dostępu do wiedzy, selekcji oraz przetwarzania informacji w zależności od postawionego zadania. Szkoła powinna przygotowywać młodzież do tworzenia nowoczesnego społeczeństwa, mającego świadomość swojej wiedzy i możliwości jej wykorzystania.

Efektywny proces dydaktyczny powinien opierać się na  następujących zasadach:

 • Dążenia do rozumnego rozwiązywania problemów i uczenia twórczego myślenia (skłonność do refleksji, wnioskowania i oceny), a nie tylko pamięciowego przyswajania wiedzy;
 • Uczenia się ze zrozumieniem i selekcjonowania informacji;
 • Wskazywania możliwości łączenia teorii z praktyką;
 • Poszerzania oferty edukacyjnej szkoły i dbałość o naukę języków obcych;
 • Wyrównywania szans edukacyjnych i życiowych uczniów pochodzących z różnych środowisk – praca z uczniami słabszymi (umożliwienie udziału w zajęciach dodatkowych) oraz najzdolniejszymi (organizowanie kół zainteresowań  oraz umożliwianie udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych);
 • Badania osiągnięć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów i stosowania wspierających metod oceniania;
 • Uświadamiania uczniom, że posiadana wiedza jest cennym kapitałem i warto inwestować swój wysiłek w jej nabycie i własny rozwój;
 • Uatrakcyjniania zajęć szkolnych i pozaszkolnych, stosowania aktywizujących metod nauczania, wykorzystywania możliwości współczesnej techniki i teleinformatyki;
 • Podnoszenia samooceny uczniów poprzez odnajdywania i uwypuklanie talentów oraz motywowanie do ich rozwijania.

Celem przedstawionego powyżej procesu dydaktycznego jest odpowiednie przygotowanie uczniów do egzaminów końcowych oraz ukierunkowanie i pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia.

Zawsze należy pamiętać, iż każdy uczeń jest w stanie rozwijać się i czynić postępy
w trakcie nauki, a zadaniem nauczycieli jest mu w tym pomóc.

 1. Kształtowanie potencjału kadrowego

Nauczyciele pełnią w szkole rolę opiekunów, wychowawców i psychologów, a z drugiej strony dydaktyków.

Umiejętności kadry pedagogicznej, posiadającej wymagane kwalifikacje, ustawicznie doskonalącej się, zdobywającej kolejne stopnie awansu zawodowego, pozwala prowadzić zajęcia edukacyjne w sposób nowoczesny, dający wszystkim uczniom szansę zdobycia wiadomości i umiejętności, gwarantujących naukę na kolejnych szczeblach edukacji. Każdy nauczyciel powinien znać zasady kierowania pracą grupy uczniowskiej, jasno formułować granice swojej tolerancji, starać się otwarcie oraz racjonalnie prezentować swój punkt widzenia. Ważna jest także konsekwencja i zdecydowane reagowanie w sytuacjach problemowych. Nauczyciel ma być autorytetem, szanowanym i aprobowanym przez uczniów nie z poczucia obowiązki, ale z przekonania. Umiejętne postępowanie sprzyja zachowaniu ładu i porządku w klasie, a dobra atmosfera sprzyja szybszemu przyswajaniu wiedzy. Nauczyciel jest osobą, która stwarza odpowiedni klimat i nastrój wyzwalający zaufanie we własne siły i chęć do pracy. Nauczyciel powinien znać relacje panujące w grupie uczniowskiej, gdyż pomaga to zrozumieć zachowania poszczególnych osób i sprzyja zapobieganiu konfliktów. Rolą dyrektora jest umożliwienie pracownikom wewnętrznego doskonalenia, uczestniczenia w różnorodnych formach szkoleń, a także sprawnego funkcjonowanie zespołów przedmiotowych, zachęcenie nauczycieli do tworzenia własnych programów edukacyjnych. Wspólnym wysiłkiem powinno się dbać o tworzenie dobrej atmosfery pracy.

      2. Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej

Istotnym czynnikiem, który ma dziś wpływ na nasze życie jest technologia informatyczna i umiejętność swobodnego poruszania się w środowisku komputerowym. Internet stał się jednym z podstawowych źródeł informacji i ułatwia kontakt ze światem.

 W związku z tym nauczyciele i pracownicy szkoły powinni:

 • Uczestniczyć w kursach dotyczących zastosowań komputera na lekcjach innych niż informatyka i wykorzystywania technik komputerowych podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych i prac biurowych.
 • Wykorzystywać pracownie komputerową poza godzinami lekcyjnymi w pracy z uczniami.

II. Wychowanie

Celem społeczności szkolnej musi stać się niesienie wszechstronnej pomocy uczniom, ale też uczeń nie może być tylko biorcą. Należy uczyć go odpowiedzialności za siebie i swoją naukę – uczeń to współtwórca efektów procesu kształcenia. Rezultaty działań wychowawczych szkoły w dużej mierze zależą od konsekwentnego współdziałania z domem rodzinnym. Doprowadzenie do sytuacji, w której rodzice identyfikują się ze szkołą swoich dzieci nie jest łatwe, ale należy dołożyć wszelkich starań, aby cel ten osiągnąć. Klasa pod opieką wychowawcy pełniącego rolę przewodnika, powinna być zespołem samodyscyplinującym, samowychowującym, współzawodniczącym zdrowo z innymi zespołami w osiąganiu jak najlepszych wyników w nauce i zachowaniu.

W programie wychowawczym szkoły należy uwzględnić następujące strefy rozwoju ucznia, na które ukierunkowane zostaną działania nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły:

 1. Intelektualne:
 • Umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy;
 • Uczenie się ze zrozumieniem jako uczenie skuteczne;
 • Umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy;
 • Uczenie się umiejętności precyzyjnego formułowania wiadomości i sądów oraz sztuki ich przekazywania;
 • Umiejętność twórczego myślenia i postaw kreatywnych;
 • Umiejętność dokonywania samooceny;
 • Rozwijanie nawyków racjonalnego organizowania pracy umysłowej;
 • Motywowanie do świadomego wyboru drogi dalszego kształcenia i wyboru zawodu dostosowanego do aktualnej sytuacji na rynku pracy.
 1. Społeczne:
 • Odpowiedzialność za klasę i szkołę, umiejętność pracy w zespole;
 • Odpowiedzialność za własne decyzje i czyny;
 • Dbałość o mienie własne, wspólne, znajomość następstw własnych działań i decyzji;
 • Umiejętność wyrażania i obrony własnych poglądów, przyjmowania postawy otwartej na potrzeby innych oraz tolerancji wobec odmienności (niepełnosprawni, mniejszości narodowe i wyznaniowe), szacunek dla innych;
 • Przygotowanie do pełnienia ról społecznych człowieka dorosłego, w tym  szczególnie do odpowiedzialnego rodzicielstwa;
 • Znajomość zasad poprawnego zachowania – kultura osobista;
 • Świadome uczestnictwo w życiu demokratycznego społeczeństwa, kształtowanie postawy zaangażowania w życie społeczne, odwaga cywilna;
 • Pielęgnowanie tradycji szkolnych, regionalnych i narodowych; kształtowanie postaw patriotycznych;
 • Rozwijanie potrzeby korzystanie z dóbr kultury;
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej – uczenie krytycznego stosunku do kultury masowej;
 • Kształtowanie w uczniach świadomości aksjologicznej, zachęcanie do szukania autorytetów moralnych;
 • Systematyczne realizowanie programu edukacyjnego dla rodziców w zakresie realizacji interpersonalnych;
 • Systematyczne realizowanie programu edukacyjnego dla młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy, narkomania i patologii społecznych;
 • Stwarzanie sprzyjających możliwości rozwijania talentów i zainteresowań uczniów.
 1. Emocjonalne:
 • Kultura języka i zachowania;
 • Umiejętność okazywania uczuć;
 • Asertywność, tolerancja, życzliwość, szacunek wobec innych, siła psychiczna;
 • Akceptacja własnej tożsamości i umiejętność jej budowania;
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem; przeżywania zarówno sukcesów jak i porażek
 • Zadowolenie i satysfakcja z osiągnięć;
 • Rozwijanie harmonijnych relacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami.
 1. Zdrowotne:
 • Kształtowanie postawy dbałości o własne zdrowie, w tym rozwój fizyczny;
 • Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy;
 • Znajomość i realizacja zasad higieny pracy umysłowej;
 • Dbałość o środowisko naturalne i świadomość ekologiczna.

III. Organizacja i kierowanie szkoła

Organizacja i kierowanie szkołą jest to umiejętność odpowiedniego i efektywnego zarządzania jednostką. Obecne uwarunkowania zewnętrzne wymuszają zmiany, rosną wymagania uczniów i rodziców. Zmianie ulega model organizacyjny. Dyrektor szkoły staje przed nowymi wyzwaniami – musi być nie tylko dydaktykiem, ale także sprawnym organizatorem zarządzającym pracownikami. Dobre zarządzanie to także właściwy przydział obowiązków. Nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły powinni mieć określone kompetencje i zakres odpowiedzialności. Dyrektor musi umieć wysłuchać pracowników
i uczniów, mieć do niech zaufanie i pozwalać na swobodę działania, ale również umiejętnie rozliczać z wykonywanych zadań.

Kierowanie szkołą wymaga umiejętnego zarządzania i gospodarowania środkami finansowymi oraz ich pozyskiwania w celu rozszerzania bazy szkoły i dbałości o ciągły rozwój. Istotna jest świadomość możliwości, jakie daje w tym zakresie Unia Europejska.

 1. Współpraca z rodzicami i instytucjami działającymi na rzecz szkoły

Funkcjonowanie szkoły możliwe jest przede wszystkim dzięki współpracy z organami:

 • prowadzącym, który finansuje działalność szkoły;
 • nadzorującym, który pomaga w prawidłowym stosowaniu prawa oświatowego, osiągnięciu wysokiej jakości efektów z zakresu kształcenia, wychowania i opieki.

Obowiązkiem wszystkich pracowników szkoły w pracy dydaktyczno-organizacyjnej jest dbać o odpowiednią współpracę rady pedagogicznej, rodziców i uczniów, gdyż w ten sposób poprawia się warunki funkcjonowania jednostki. Bez właściwego współdziałania szkoły i domu rodzinnego nie można liczyć na uzyskanie dobrych efektów kształcenia i wychowania. Angażowanie rodziców w prace na rzecz szkoły zawsze daje dobre rezultaty. Nauczyciele systematycznie i na bieżąco powinni utrzymywać kontakty z opiekunami uczniów, znać środowisko i warunki ich życia, informować o postępach w nauce i zachowaniu młodzieży. Sprawdzoną formą kontaktów są zebrania, ale dobre efekty przynosi również możliwość spotkania rodziców z nauczycielami podczas pełnionych w ustalonych terminach dyżurów. Wiele satysfakcji oraz możliwość integracji przynosi organizacja wspólnych uroczystości szkolnych i klasowych, a także wycieczek, wyjazdów do kina czy teatru. Rodzice uczestniczą  w tworzeniu Planu Rozwoju Szkoły i Programu Wychowawczego. Każda szkoła musi być ściśle związana ze środowiskiem, w którym funkcjonuje, ważna jest współpraca z takimi organami jak: Okręgową Komisja Egzaminacyjna, poradnia psychologiczno – pedagogiczna, placówki doskonalenia nauczycieli, inne szkoły, Kościół, Straż Pożarna i Policja, służba zdrowia i pomoc społeczna, Kurator Sądowy.

 1. Rozwój bazy szkoły

Odpowiednia bazy szkoły umożliwia kształcenie i zapewnia rozwój młodzieży. Nowoczesne nauczanie nie może odbywać się bez nowoczesnych pomocy naukowych. Ważne zatem jest wzbogacanie zasobów szkoły w pomoce dydaktyczne i lektury, gromadzenie i wykorzystanie przez nauczycieli środków dydaktycznych wspomagających proces nauczania, zakup multimedialnych programów edukacyjnych.

Konieczne jest poprawa sytuacji związanej z brakiem Sali gimnastycznej. Planowane jest założenie sztucznej nawierzchni na boisku szkolnym, jednakże uzależnione jest to od sytuacji finansowej organu prowadzącego.

IV. Promocja

Promocja to kreowanie szkoły, na który pracuje się w każdym dniu jej funkcjonowania. Szkoła musi wzbudzać pozytywne emocje i oceny w środowisku, musi być rozpoznawalna.

W procesie zarządzania oraz kształtowania tego wizerunku istotną rolę pełni prowadzenie odpowiedniej polityki informacyjnej poprzez:

przejmowanie roli kulturowej w środowisku;

wykorzystanie siły Internetu i mediów;

organizowanie planowych, tematycznych zebrań z rodzicami z udziałem grona pedagogicznego i prelegentów;

 uściślenie kontaktów z rodzicami poprzez konsultacje i imprezy integracyjne; zajęcia z zakresu pedagogizacji;

organizowanie „Dni otwartych”, konkursów, zawodów sportowych o zasięgu gminnym i powiatowym;

systematyczne spotkania uczniów z młodzieżą gimnazjalną;

promowanie sukcesów wyróżniających się uczniów i nauczycieli wśród społeczności szkolnej, rodziców i w środowisku;

rejestrowanie ważnych wydarzeń z życia szkoły na fotografiach w celu wykorzystania materiałów w promocji szkoły na stronie internetowej.

W celu wytworzenia pozytywnego odbioru placówki w regionie oraz wyrobienia wśród uczniów lokalnego patriotyzmu, szkoła musi być inicjatorem innowacyjnych pomysłów i rozwiązań, a także włączać się w ważne i wartościowe wydarzenia lokalne. Ważne jest przygotowanie folderu szkoły i jej promocja w lokalnych szkołach gimnazjalnych.

V. Podsumowanie

 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły jest podstawą do budowania jednostki, która potrafi uczyć i wychowywać młodych ludzi, stojących przed wyborem swojej drogi życiowej.  Daje możliwość tworzeniu szkoły demokratycznej, samorządnej, otwartej, a jednocześnie o wysokim  poziomie nauczania, w oparciu o solidną pracę całej społeczności szkolnej -uczniów, rady pedagogicznej, wszystkich pracowników szkoły i rodziców.