DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności
OPUBLIKOWANO W DNIU 26 MARCA 2021 AUTOR: SP w Zdziechowie
Oświadczenie w sprawie dostępności
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://szkolazdziechowa.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102
w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
Status pod względem zgodności
Strona internetowa dostępna jest zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848).
Informacje dodatkowe
Publikacja strony https://szkolazdziechowa.pl : 18.03.2021 r.
Koordynatorem ds. dostępności jest Tomasz Kropidłowski
Kontakt z Koordynatorem ds. dostępności: Szkoła Podstawowa w Zdziechowie, Zdziechowa 136, 62-200 Zdziechowa, tel. 507 723 491, email: Zdziechowa@wp.pl

Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Tomasz Kropidłowski.
Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony: Szkoła Podstawowa w Zdziechowie, Zdziechowa 136, 62-200 Zdziechowa, tel. 507 723 491, email: zdziechowa@wp.pl Strona aktualizowana na bieżąco.

Dostępność architektoniczna obiektu
Budynek w Zdziechowie, pod adresem Zdziechowa 136, w którym siedzibę ma Szkoła Podstawowa w Zdziechowie przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:
Wejście budynku jest szerokie, przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się winda, która umożliwia przemieszczanie się osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia znajdują się na parterze i piętrze budynku. Przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Szerokość korytarzy pozwala na poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Osoby niepełnosprawne mają nieograniczone prawo wstępu z psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Telefon (22) 55 17 700
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
https://www.rpo.gov.pl/