Wewnątrzszkolny system oceniania

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW Wlkp. 1918/19

W ZDZIECHOWIE

Podstawa Prawna

Zasady klasyfikowania i promowania określają przepisy 3a Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U 2019r. poz.1481 z późn. zm.)

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zawarte są
w:

1. Rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2007r.  w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

2. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534).

Co to jest ocenianie?

§1

1. Ocenianiu podlegają

 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia,
 2. zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

Cele i zakres oceniania

§2

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
 2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
 4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
 3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
   i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole,
 4. przeprowadzanie egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych,
 5. ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 6. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 3. System oceniania zapewnia uczniowi:

 1. bieżące, okresowe, roczne rozpoznawanie i określanie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania,
 2. systematyczne dokumentowanie postępów uczenia,
 3. motywowanie do samorozwoju,
 4. wyrabianie nawyku systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,
 5. uświadomienie sukcesów i braków w zakresie opanowywanych umiejętności
  i kompetencji określonych programem oraz potrzeb w zakresie wyrównywania braków,
 6. ukierunkowanie samodzielnej pracy oraz doskonalenia metod uczenia się,
 7. aktywne uczestnictwo w procesie szkolnego oceniania oraz możliwość poprawy swoich osiągnięć.

4. System oceniania zapewnia rodzicom:

 1. znajomość wymagań stawianych dzieciom,
 2. szeroką i bieżącą informację o osiągnięciach i postępach dzieci (indywidualną
  i zbiorową).

 5. System oceniania zapewnia nauczycielowi i szkole:

 1. ocenę poziomu nauczania,
 2. korygowanie organizacji i doskonalenia metod nauczania i wychowania,
 3. współpracę z uczniem w osiąganiu celów programu,
 4. modyfikację celów i programów nauczania.

Wdrażanie WSO

§3

1. Nauczyciele na początku każdego roku szk. informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) w ramach przedmiotowego systemu oceniania o:

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalania uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§4

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2. Do podstawowych sposobów informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach należą:

 1. konsultacje z rodzicami,
 2. ogólnoszkolne zebrania z rodzicami,
 3. indywidualne spotkania według potrzeb nauczyciela i rodzica ( dyżury nauczycieli)
 4. nauczyciel indywidualnie informuje ucznia o jego osiągnięciach na lekcjach przedmiotu lub godzinach wychowawczych.
 5. Rodzice maja obowiązek na bieżąco potwierdzić otrzymane oceny przez ucznia – brak podpisów skutkuje brakiem możliwości wszczęcia CIA procedur odwoławczych

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana, do wglądu, uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

Wpływ orzeczenia z poradni na WSO

§5

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w §3 ust.1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
 i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
z zastrzeżeniem ust.2 i 3.

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w §3 ust.1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art.71b ust. 3b ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, z zastrzeżeniem ust.3.

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

Zwolnienia z zajęć

§6

1. Dyrektor szkoły, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

§7

1.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania  przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

§8

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego,
z zastrzeżeniem ust.2. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

4. Wszystkich uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, obowiązuje nauka jednego języka nowożytnego.

Klasyfikacja śródroczna i roczna

§9

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według skali określonej w statucie szkoły – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminach określonych w statucie szkoły.

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 • 3 dni robocze przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy informują ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Informację tę przekazują poprzez wpis w dzienniczku ucznia.
 • 30 dni przed klasyfikacja roczną (śródroczną) nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy informują ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanej dla niego ocenie niedostatecznej z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania. Informacja ta powinna zostać przekazana rodzicom ( prawnym opiekunom) w formie pisemnej w dzienniczku ucznia (indeksie) lub w przypadku jego braku listownie. Odebranie informacji musi zostać potwierdzone podpisem rodziców.
 • W przypadku jeżeli uczeń nie będzie zagrożony oceną niedostateczną, jednak w ciągu 30 dni przed klasyfikacją roczną (śródroczną) otrzyma kolejne cząstkowe oceny niedostateczne z zajęć edukacyjnych, może on uzyskać ocenę niedostateczną z klasyfikacji rocznej (śródrocznej).
 • Uczeń i jego rodzice mają prawo wnosić do dyrektora szkoły zastrzeżenia, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 • Uczeń, który w wyniku przeprowadzonej klasyfikacji uzyskał niedostateczne roczne oceny klasyfikacyjne z nie więcej niż z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ma prawo zdawać egzamin poprawkowy.
 • Uczeń może być promowany z oceną niedostateczną, (po podjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczną), jeśli spełnione zostaną następujące warunki :

– uczeń nie korzystał z promowania z oceną niedostateczną w danym cyklu kształcenia,

– zajęcia, z których uczeń uzyskał ocenę niedostateczną będą kontynuowane w kolejnej klasie,

– uczeń przystąpił do egzaminu poprawkowego z tych zajęć edukacyjnych i go nie zdał.

 1. Jeśli uczeń nie przystąpi do egzaminu poprawkowego – traci możliwość przejścia do następnej klasy.

Klasyfikacja z zajęć edukacyjnych

§10

1. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala się w stopniach według następującej skali:

 • stopień celujący 6;
 • stopień bardzo dobry 5;
 • stopień dobry 4;
 • stopień dostateczny 3;
 • stopień dopuszczający 2;
 • stopień niedostateczny 1,

2. Przy zapisywaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów
z odpowiednią legendą, kiedy znaki te zamienione są na ocenę.

3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Klasyfikacja śródroczna i roczna uczniów klas I- III

11

1.Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na  podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym     roku szkolnym  oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie  z 13 ust.3 i 11 ust.4.

2. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

3.Bieżące oceny opisowe, śródroczne i roczne opisowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz zachowania, sporządzone komputerowo w postaci wydruku podpisanego przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia albo wychowawcę klasy, można dołączyć do dziennika lekcyjnego, co jest równoznaczne z wpisem do dziennika lekcyjnego.

4.Roczne opisowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i roczne opisowe oceny klasyfikacyjne zachowania oraz końcowe opisowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, sporządzone komputerowo w postaci wydruku podpisanego przez nauczyciela prowadzącego  dane zajęcia edukacyjne albo wychowawcę klasy, można dołączyć do arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem do arkusza ocen.

§12

1. W ocenianiu uczniów należy brać pod uwagę w zakresie podejmowania i wykonywania zadań:

 1. umiejętności i sprawności ogólne i przedmiotowe,
 2. wiedzę,
 3. pracę

Znaczenie ma samodzielna twórcza praca, wykonywana systematycznie w ciągu całego procesu kształcenia.

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki,  muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 • w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności podstawy programowej,
 • jest samodzielny – korzysta z różnych źródeł wiedzy,
 • potrafi samodzielnie stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach problemowych,
 • umie formułować problemy i dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk,
  umie rozwiązywać problemy w sposób nietypowy,
 • osiąga sukcesy w konkursach szkolnych, pozaszkolnych,

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 • w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności podstawy programowej,
 • zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach,
 • jest samodzielny – korzysta z różnych źródeł wiedzy,
 • potrafi zaplanować i przeprowadzić doświadczenie,
 • rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe,

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w dużym zakresie wiadomości określone podstawą programową
 • poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań lub problemów,
 • potrafi wykonać zaplanowane doświadczenie, rozwiązać proste zadania lub problem,

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności podstawą programową,
 • potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań z pomocą nauczyciela,
 • potrafi wykonać proste doświadczenie z pomocą nauczyciela,
 • zna podstawowe wzory jednostki, pojęcia,

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 • ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych podstawą programową ale braki te nie przekraczają możliwości dalszego kształcenia,
 • zna podstawowe prawa i wielkości,
 • potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenia

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia zawarte w podstawie programowej
 • nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności ,
 • nie zna podstawowych praw, pojęć, wielkości.

3. Metody sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów:

– sprawdzian,

– test,

– wypracowanie szkolne,

– kartkówka,

– odpowiedź ustna,

– zadanie domowe

– prace manualne.

4.Skala ocen sprawdzianów i prac pisemnych:

 • niedostateczny – 0% do 39%
 • dopuszczający – 40% – 49%
 • dostateczny – 50% – 69%
 • dobry – 70% – 84%
 • bardzo dobry – 85% – 94%
 • celujący –  95% – 100%

Zasady obowiązujące w ocenianiu

§13

 1. Częstotliwość oceniania następuje wg zasad ustalonych przez nauczyciela z klasą, uwzględniając systematyczność w obserwowaniu postępów ucznia.
  1. Częstotliwość oceniania zależy od specyfiki przedmiotu i formy oceny, według poniższych wytycznych:
Ilość godzin tygodniowoMinimalna ilość ocen w ciągu semestru
1 godz./tyg.– 1 ocena w ciągu 6 tygodni – minimum 3 oceny w semestrze
2 godz./tyg.– 1 ocena w ciągu 4 tygodni – minimum 5 ocen w semestrze
3 godz./tyg. i więcej– 1 ocena w ciągu 3 tygodni – minimum 6 ocen w semestrze
 • Nauczyciel nie może przeprowadzić sprawdzianów i kartkówek na pierwszej lekcji po swojej dłuższej nieobecności, z wyjątkiem wcześniej zapowiedzianych lub w przypadku jednej godziny zajęć edukacyjnych w tygodniu naukiPierwszy dzień nauki po przerwach świątecznych oraz po feriach zimowych jest dniem wolnym od ustnego i pisemnego sprawdzania wiedzy. Nie dotyczy sprawdzianów przekładanych lub w przypadku jednej godziny zajęć edukacyjnych w tygodniu naukiKartkówki obejmują materiał przewidziany na bieżące odpytanie ucznia (3 ostatnie lekcje); nie muszą być zapowiedziane i  nie mogą trwać dłużej niż 15–20 minut,Sprawdziany obejmujące szerszy zakres materiału muszą być zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i wpisem do dziennika,Jednego dnia nie może odbywać się więcej niż 1 sprawdzian, a w tygodniu nie może być więcej niż 3. W wyjątkowych sytuacjach liczba sprawdzianów w tygodniu może się zwiększyć o sprawdziany, przeniesione przez nauczyciela na prośbę uczniów lub
  w sytuacji wynikającej z organizacji pracy szkoły,Sprawdziany i kartkówki muszą być poprawione i oddane  uczniom w terminie do
  2 tygodni od ich przeprowadzenia, nie licząc usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela lub zespołu klasowego,( wyjątek stanowi język polski – 3 tygodnie)Kolejne sprawdziany mogą odbyć się po oddaniu uczniom poprzednich prac,W przypadku nie uczestniczenia przez ucznia w obowiązkowej procedurze oceniania, (sprawdziany, testy) bez względu na przyczyny , uczeń ma obowiązek poddania się sprawdzeniu jego osiągnięć w terminie do 2 tygodniW sytuacji nie przystąpienia przez ucznia do ustalonej procedury oceniania, nauczyciel ma prawo sprawdzić czy uczeń opanował dane umiejętności i treści nauczania w trybie dowolnym. Uczeń, który nie opanował danej wiedzy i umiejętności, otrzymuje ocenę niedostateczną,Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną za prace klasową, sprawdzian, prace plastyczną na zasadach określonych w PSOUczeń, który próbował pisać sprawdzian niesamodzielnie, otrzymuje ocenę niedostateczną, której nie może poprawić.Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji w szczególnych przypadkach określonych w PSOZa nieprzygotowanie do lekcji uważa się: brak opanowania wiedzy i umiejętności
  z trzech ostatnich lekcji, brak zadania domowego lub materiałów niezbędnych do pracy na lekcji.Nieprzygotowanie uczeń ma obowiązek zgłosić przed lekcją i nie dotyczy  to zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy,

Zasady oceniania bieżącego w klasach I-III

1. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oceny bieżące za wiadomości i umiejętności odnotowują według skali ocen od 6 do 1.

2. Kryteria oceniania uczniów do poszczególnych ocen wyrażonych skalą od 6 do 1.

 • Ocena 6 – Wspaniale

Wspaniale opanowuje treści realizowane w ramach podstawy programowej. Biegle posługuje się umiejętnościami w rozwiązaniu problemów teoretycznych lub praktycznych. Szczególnie aktywny i twórczy. Osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

 • Ocena 5 – Bardzo dobrze

Bardzo dobrze opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności podstawy programowej, ale czasem popełnia drobne błędy. Sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą. Rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne. Potrafi zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

 • Ocena 4 – Dobrze

Dobrze radzi sobie z przyswojeniem podstawowych wiadomości, ale popełnia błędy. Stosuje wiedzę teoretyczną w praktyce. Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

 • Ocena 3 – Słabo

Słabo opanował podstawowe treści podstawy programowej oraz popełnia liczne błędy. Stara się rozwiązywać proste zadania lub wykonuje je przy pomocy nauczyciela.

 • Ocena 2 – Bardzo słabo

Bardzo słabo opanował podstawowe treści podstawy programowej lub ma braki w jej opanowaniu. Popełnia bardzo dużo błędów. Przejawia trudności w  rozwiązywaniu typowych zadania o niewielkim stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela.

 • Ocena 1 – Nie opanował

Nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. Nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

Zasady obowiązujące w ocenianiu w klasach I-III

14

1.W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi osiągnięć ucznia z wyjątkiem religii.

2.Oceny bieżące i ocena klasyfikacyjna semestralna (końcowo roczna) z religii jest wyrażona stopniem w skali 1-6.

3. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

Klasyfikacja i oceny zachowania

 • §15
 1. Rok szkolny obejmuje dwa semestry nauczania. Semestr I rozpoczyna się w pierwszym powszednim dniu września, ale – jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września – a kończy się ostatniego piątku miesiąca stycznia. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze danego roku szkolnego kończą się w ostatni piątek czerwca. Koniec roku szkolnego następuje 31 sierpnia.
 2. Klasyfikacja śródroczna polega na podsumowaniu zachowania ucznia w semestrze pierwszym i ustaleniu śródrocznej oceny zachowania.
 3. Klasyfikacja końcoworoczna polega na podsumowaniu zachowania ucznia w roku szkolnym i ustaleniu końcoworocznej oceny zachowania.
 4. Klasyfikacyjną ocenę zachowania ucznia ustala i wystawia wychowawca klasy w porozumieniu z poszczególnymi nauczycielami
 5. Ocena  z zachowania zatwierdzana jest na posiedzeniu rady pedagogicznej
 6. Ocenę zachowania ustala się w stopniach według poniższej skali:
 • –          wzorowe         .           .           .           .           .           .           wz,
 • –          bardzo dobre              .           .           .           .           .           bdb,
 • –          dobre   .           .           .           .           .           .           .           db,
 • –          poprawne        .           .           .           .           .           .           pop,
 • –          nieodpowiednie          .           .           .           .           .           ndp,
 • –          naganne                      .           .           .           .           .           ng.
 1. Uczeń podlega klasyfikacyjnej ocenie zachowania, jeżeli spełnia zasady klasyfikowania ustalone w Rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r.
  w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Z zastrzeżeniem punktów:

 • Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,  w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 • Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukoczeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi
  z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 • Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej,
  a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

§16

Szczegółowe zasady wystawiania ocen z zachowania:

 1. Zbieranie informacji oraz tryb ustalania klasyfikacyjnego stopnia zachowania uczniów
 • Każdy uczeń  klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum na początku roku szkolnego otrzymuje kredyt zaufania w wysokości 300 pkt, co odpowiada poprawnej ocenie zachowania. W ciągu całego semestru [roku szkolnego] każdy uczeń swym postępowaniem będzie mógł zapracować na ocenę wyższą, gromadząc na swym koncie odpowiednią ilość punktów.
 • Konkretne zachowanie ucznia, pozytywne lub negatywne, będzie odnotowywane w ciągu semestrów przez nauczycieli oraz wychowawcę klasy na koncie zachowania ucznia.(zeszyt w dzienniku)
 • Obowiązkiem wychowawcy klasy jest dwukrotnie w ciągu semestru cząstkowe podsumowanie zachowania ucznia i podanie mu aktualnej sumy uzyskanych punktów oraz wystawienie cząstkowej oceny zachowania.
 • Uczeń ma prawo domagać się wpisu punktów dodatnich na swoje konto.
 • Ustalenie śródrocznego i końcoworocznego stopnia zachowania ucznia dokonuje wychowawca klasy po wnikliwej analizie zachowania ucznia, na podstawie ilości zgromadzonych na koncie punktów wpisywanych przez wychowawców i innych nauczycieli.
 • Konto zachowania ucznia jest załącznikiem do dokumentacji klasy i jest przechowywane w zbiorczej teczce w pokoju nauczycielskim.
 1. Informowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów)
 • Z pełną informacja o szkolnym systemie oceniania zachowania zapoznają się:

–          uczniowie na spotkaniu z wychowawcą klasy,

–          rodzice            na klasowym spotkaniu z wychowawcą klasy.

 • Wymiana spostrzeżeń i uwag o zachowaniu się uczniów będzie dokonywana:

–          w czasie  zebrań z  rodzicami.

–         indywidualnych kontaktów z rodzicami

 • O przewidywanym śródrocznym i końcoworocznym stopniu zachowania zostaną powiadomieni przez wychowawcę klasy, na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej:

–          ustnie uczniowie,

 • – pisemnie rodzice , wpisem informacyjnym w dzienniczku (indeksie) ucznia.( tryb odwoławczy zgodny z rozp.  MEN z dnia 30 kwietnia 2007r
 • Dzienniczek ucznia i indeks  są dokumentami szkolnymi  i narzędziem komunikacji między szkołą a domem.
 • Zatwierdzenie oceny z zachowania następuje na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady   

pedagogicznej.

 1. Obszary oceniania zachowania:
 • Respektowanie zasad współżycia społecznego:

         a)            reprezentowanie szkoły (klasy),

b)           pełnione funkcje w szkole,

c)           pełnione funkcje w klasie,

d)           stosunek do obowiązków szkolnych,

e)           działania ucznia na rzecz szkoły,

f)           działania na rzecz klasy,

g)           działania społeczne na rzecz szkoły i lokalnego społeczeństwa,

h)           stosunek do wspólnych dóbr materialnych.

 • Respektowanie norm etycznych:

a)           kultura słowa,

b)           kultura osobista,

c)           postawa wobec kolegów i koleżanek,

d)           postawa wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły,

e)           inne formy etyczne.

4. Kryteria stopni zachowania uczniów:

 • Uczeń otrzyma ocenę:

– wzorową        .           .           ., gdy na koncie zgromadzi w sumie 501 pkt i więcej,

– bardzo dobrą .           .           ., gdy na koncie zgromadzi w sumie 401 ÷ 500 pkt,

– dobrą  .           .           .           ., gdy na koncie zgromadzi w sumie 301 ÷ 400 pkt,

– poprawną      .           .           , gdy na koncie zgromadzi w sumie 201 ÷ 300 pkt,

– nieodpowiednią         .           ., gdy na koncie zgromadzi w sumie 101 ÷ 200 pkt,

– naganną         .           .           ., gdy na koncie zgromadzi mniej jak 100 pkt,

 • Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który w danym semestrze uzyskał 150 punktów ujemnych, a oceny bardzo dobrej uczeń, który uzyskał 100 punktów ujemnych, pomimo uzyskania wystarczającej liczby punktów dodatnich.
 • Oceny wzorowej, bardzo dobrej i dobrej nie może otrzymać uczeń mimo uzyskania wystarczającej liczby punktów, któremu udowodniono:

– picie alkoholu,

– palenie papierosów,

– kradzież,

–    przemoc fizyczną i słowną w stosunku do innych uczniów,

–    niewłaściwe zachowanie się (arogancja, znieważenie słowem lub gestem) w stosunku do nauczycieli i niepedagogicznych pracowników szkoły,

–    wandalizm,

–    fałszowanie dokumentacji

–    interwencję policji z udowodnieniem winy,

–    inne negatywne czyny o podobnej szkodliwości.

 1. System przyznawania punktów:
 • Punkty dodatnie
Udział w organizowanych przez szkołę konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych na szczeblu: -szkolnym -powiatowym -wojewódzkim -laureat konkursu powiatowego lub wojewódzkiego        20 30 40 50
Punktualność ( brak spóźnień)*  20
Frekwencja 100%*  50
Brak godzin nieusprawiedliwionych*  30
Kultura osobista ( wyróżniające się sytuacje)  0-30
Aktywność społeczna   
Udział w szkolnych projektach  5-50
Praca na rzecz klasy  5-30
Samopomoc koleżeńska Jednorazowa regularna  10 30
Działalność w organizacjach młodzieżowych* wolontariat                                   *10-30 10-50
Aktywność na rzecz szkoły5-50
Pochwała spoza terenu szkoły*10-30

*- działania oceniane jeden raz podczas semestru

 • Punkty ujemne
Stosunek do obowiązków szkolnychPunkty
Przeszkadzanie na lekcjach  -5 do -30
Spóźnienia na lekcje  -3
Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia (za każdą godzinę)    -5
Opuszczenie terenu szkoły  -50
Niewykonanie obowiązku dyżurnego-5
Aroganckie odezwanie się do nauczyciela lub pracownika szkoły  -30 do -50
Przemoc słowna  -10 do-30
Przemoc fizyczna  -50
Wulgarne słownictwo  -20
Palenie papierosów i inne używki  -50
Napoje energetyzujące-30
Niszczenie mienia szkolnego Świadome ukrywanie  sprawcy-30 -20
Wandalizm Świadome ukrywanie sprawcy-50 -20
Używanie telefonu na lekcji  -20 do -50
Strój szkolny – jaskrawe kolory, makijaż, malowanie paznokci, duże kolczyki Brak stroju apelowego-5 do -50   -30
Brak indeksu / dzienniczka– 15
Uwaga spoza terenu szkoły-10–30
Niewykonanie polecenia nauczyciela lub pracownika szkoły-10
Niewychodzenie na przerwę-15
  

7…Zawieszenie w prawach ucznia

 • Zawieszenie oznacza zakaz  reprezentowania szkoły, zakaz udziału w imprezach szkolnych oraz wyjazdach szkolnych

8. Ostateczna  ocena z zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej , stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określanych w statucie szkoły.

10. W przypadku spożywania przez ucznia alkoholu, napojów energetyzujących i innych środków odurzających na terenie szkoły lub w czasie wycieczek szkolnych, stosowane będzie obniżenie oceny z zachowania do nagannego włącznie. Decyzję o ocenie podejmie rada pedagogiczna, a ta będzie rozpatrywana indywidualnie dla każdego ucznia.

11.Uczniom nie wolno korzystać w czasie zajęć i przerw z telefonów komórkowych. Uczniowi łamiącemu ten zakaz, telefon (bez karty SIM) zostanie zabrany. W obecności ucznia telefon zostanie zamknięty w zaklejonej kopercie, opieczętowany i schowany w depozycie u dyrektora szkoły. Telefon może zostać odebrany w gabinecie dyrektora szkoły wyłącznie przez rodzica (prawnego opiekuna) ucznia. 

12. W niektórych przypadkach wychowawca może postawić ocenę inną niż średnia ocen semestralnych przedstawiając radzie pedagogicznej uzasadnienie tej decyzji.

Klasyfikacja i oceny z zachowania w klasach I-III

17

 1. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny   klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

§18

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków:

 • organizuje zajęcia wyrównawcze z podstawowych zajęć edukacyjnych (j. polski, matematyka),
 • organizuje koła zainteresowań,
 • nauczyciele w miarę możliwości prowadzą bezpłatne konsultacje.

Promocja do klasy wyższej uczniów klas I-III

19

1.Uczeń klasy I-III  szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy  programowo wyższej.

2.Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy rada pedagogiczna może postanowić o promowani ucznia klas I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

3.W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia.

 4.Po pierwszym etapie edukacyjnym w klasie III przeprowadzony jest    sprawdzian umiejętności,  który nie wpływa na opisową ocenę roczną ucznia.

STAN PO AKTUALIZACJI NA POSIEDZENIU RADY PEDAGOGICZNEJ W DNIU 23.11.2017