Statut

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1918/19

W ZDZIECHOWIE

                     Z  23 listopada  2017 roku

Rozdział I

Przepisy prawne regulujące treść, formę i tryb uchwalania Statutu

§ 1.

 1. Statut dotyczy Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 zlokalizowanej w Zdziechowie w Gminie Gniezno, zwanej dalej „szkołą ”.
 2. Statut Szkoły, zwany dalej „Statutem”, został opracowany na podstawie m. in.:
 3. Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami);
 4. Ustawy z 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz                              o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 541);
 5. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59);
 6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych Statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.                   Nr 61, poz. 624. Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96; z 2003 r. Nr 146,                    poz. 1416; z 2004 r. Nr 66, poz. 606; z 2005 r. Nr 10, poz. 75);
 7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych Statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 35, poz. 222);
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r. poz.59 i 949).

Rozdział II

Informacje ogólne

§ 2.

 1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie.
 2. Nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.
 3. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy w brzmieniu: Szkoła Podstawowa w Zdziechowie.
 4. Siedziba szkoły zlokalizowana jest w Zdziechowie 136.
 5. Szkoła posiada filie w Oborze oraz Modliszewku prowadzące oddziały przedszkolne.
 6. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Gniezno.
 7. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Wielkopolski  Kurator Oświaty.
 8. Szkoła jest publiczną, ośmioletnią szkołą podstawową w rozumieniu ustawy – Prawo oświatowe.
 9. Szkoła jest jednostką budżetową. Obsługę finansową zapewnia Urząd Gminy Gniezno.
 10. Obsługę finansowo-administracyjną szkoły zapewnia  Gminne Centrum Usług Wspólnych.
 11. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą na etapie nauczania:
 12. w Szkole Podstawowej obejmującej dwa etapy edukacyjne, (klasy 1-3, 4-8)                               w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin.
 13. W szkole działa świetlica przeznaczona dla uczniów szkoły podstawowej.
 14. Szkoła prowadzi bibliotekę szkolną.
 15. Statut jest najwyższym prawem na terenie szkoły i wszystkie przepisy prawa wewnątrzszkolnego muszą być z nim zgodne.
 16. Dokonywanie zmian w statucie następuje poprzez nowelizację statutu w formie załączników uchwałą Rady Pedagogicznej.

Rozdział III

Cele i zadania szkoły

§ 3.

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
 2. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 3. zapewnia realizację prawa dziecka do kształcenia, wychowania i opieki odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju;
 4. wprowadza ucznia w świat nauki poprzez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie;
 5. rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania ucznia;
 6. wprowadza ucznia w świat kultury i sztuki;
 7. rozwija umiejętności społeczne ucznia poprzez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu w grupie rówieśniczej;
 8. współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu młodzieży w tym przygotowaniu do nauki szkolnej;
 9. zapewnia dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości

      psychofizycznych uczniów i wychowanków;

 • wspomaga indywidualny rozwój ucznia;
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i osiągnięcie sukcesu na egzaminie sprawdzającym;
 • umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu;
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie;
 1. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;
 2. sprawuje opiekę nad uczniami i wychowankami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły;
 3. umożliwia młodzieży podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 4. zapewnia upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska;
 5. kształci i rozwija umiejętności bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym;
 6. prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne;
 7. udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 8. zapewnia indywidualną pomoc nauczycieli w szczególnych przypadkach;
 9. szkoła umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów i czynnie wspiera ich udział we wszelkiego rodzaju konkursach i olimpiadach;
 10. kształtuje postawy patriotyczne.

Sposób wykonywania zadań szkoły

§ 4.

 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły:

   1) diagnozuje środowisko wychowawcze uczniów ze szczególnym uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych poprzez:

 1. wywiady środowiskowe,
 2. obserwowanie ucznia podczas lekcji szkolnych, na przerwie oraz zajęć pozalekcyjnych;

2) kieruje uczniów z rozpoznanymi wstępnie problemami do poradni specjalistycznych;

3) udziela pomocy finansowej i rzeczowej w miarę posiadanych możliwości;

4) wnioskuje na drodze sądowej o umieszczenie w placówce opieki całkowitej lub częściowej uczniów, których rodzice nie gwarantują właściwego rozwoju swych dzieci;

5) określa czas i miejsce pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole;

6) dla dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole opiekę zapewnia świetlica;

7) stwarza możliwość spożywania ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.

 • Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej oraz językowej.
 • Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:
 • indywidualne rozmowy profilaktyczne, ostrzegawcze i terapeutyczne;
 • kierowanie za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej;
 • wskazywanie metod właściwego, skutecznego uczenia się;
 • obejmowanie dzieci z wadami wymowy zajęciami logopedycznymi;
 • obejmowanie dzieci z deficytami rozwojowymi zajęciami specjalistycznymi;
 • organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności                   w opanowaniu treści programowych;
 • udzielanie pomocy uczniom zagrożonym, niedostosowaniem społecznym oraz z rodzin dysfunkcyjnych, wielodzietnych, rozbitych, zastępczych i będących w trudnej sytuacji materialnej;
 • udzielanie porad odnośnie form spędzania czasu wolnego wychowanków.
 • kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych wychowawczo lub nie mających odpowiednich warunków w domu do świetlicy szkolnej celem uzyskania opieki i pomocy w przygotowaniu się do zajęć lekcyjnych.
 • Na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej lub niepublicznej poradni specjalistycznej nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

Zakres działań nauczycieli oraz innych pracowników

związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

§ 5.

 1. W oddziałach przedszkolnych i w klasach I do ukończenia 7 lat dziecko przyprowadza                    i odbiera ze szkoły rodzic lub osoba przez niego pisemnie upoważniona. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. W zależności od rodzaju zajęć i sposobu ich realizacji winien znać i przestrzegać zasady bezpieczeństwa i higieny, regulaminy i instrukcje obowiązujące w szkole:
 3. podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych nie opuszcza powierzonych jego opiece uczniów;
 4. przeprowadza pogadanki dotyczące zasad poruszania się w szkole;
 5. przedstawia regulaminy i przepisy BHP obowiązujące w klasach i pracowni informatycznej;
 6. przestrzega zasad prawidłowego odpoczynku między zajęciami;
 7. dba o prawidłowe odżywianie uczniów (śniadanie);
 8. systematycznie kontroluje miejsce, gdzie prowadzi zajęcia, dostrzeżone zagrożenie musi albo sam usunąć, albo niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły.
 9. Do obowiązków nauczycieli wychowania fizycznego należy:
 10. respektowanie zaleceń i ograniczeń wskazanych przez lekarza dla danej grupy lub pojedynczego ucznia;
 11. dbanie o należyty stan higieniczny urządzeń i terenów ćwiczeń z zakresu wychowania fizycznego oraz o pełne bezpieczeństwo ćwiczeń;
 12. współpraca z higienistką szkolną w zakresie wychowania zdrowotnego dzieci                                i higieny osobistej;
 13. kontrola stanu technicznego sprzętu i urządzeń gimnastycznych zarówno przed rozpoczęciem zajęć jak i w czasie ich trwania;
 14. nie wydawanie uczniom sprzętu sportowego, który samowolnie i niewłaściwie użyty może stwarzać zagrożenie, oraz niedopuszczenie do zajęć na boisku szkolnym wówczas, gdy nie ma zapewnianego odpowiedniego nadzoru;
 15. stosowanie ubezpieczenia (asekuracji) przy wykonywaniu ćwiczeń gimnastycznych zgodnie z wymogami programowymi, metodycznymi oraz doświadczeniami codziennego życia i profilaktyki;
 16. obserwowanie, nadzorowanie i nie pozostawianie bez opieki uczniów podczas prowadzenia zajęć i zawodów sportowych.
 17. Nauczyciel podczas sprawowania opieki nad uczniami poza terenem szkoły                               np. wycieczek winien:
 18. sprawdzić stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu,                w czasie zwiedzania, przejazdu, postoju itp. oraz po przybyciu do punktu docelowego;
 19. sprawdzić warunki atmosferyczne;
 20. przy wyjściach lub wyjazdach zapewnić opiekę stosowanie do potrzeb, zgodnie                     z przepisami BHP;
 21. na udział w wycieczce (z wyjątkiem wycieczki lokalnej w granicach wsi) oraz                          w imprezie turystycznej kierownik musi uzyskać zgodę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia;
 22. wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają karty wycieczki;
 23. kierownikiem na wycieczce może być każdy nauczyciel (pracownik pedagogiczny szkoły), opiekunem grupy może być każda osoba pełnoletnia zatwierdzona w karcie wycieczki;
 24. szczegółowe informacje dotyczące zachowania bezpieczeństwa uczniów zawarte               są w regulaminie wycieczek szkolnych.
 25. Nauczyciel w przypadku pożaru i akcji ewakuacyjnej winien:
 26. starać się ugasić pożar dostępnymi środkami podręcznymi;
 27. jednocześnie nakazać wszystkim uczniom opuścić pomieszczenia i zaalarmować osoby zajmujące stanowiska kierownicze w szkole: pod żadnym pozorem                              nie otwierać okien;
 28. jeśli nie ma osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkole a pożaru nie udaje się ugasić środkami podręcznymi, niezwłocznie alarmuje (tel. 112), następnie zawiadamia ww. osoby;
 29. po zaalarmowaniu straży pożarnej wyprowadza uczniów z budynku szkoły                       w bezpieczne miejsce;
 30. jeśli w szkole zostanie ogłoszona akcja ewakuacyjna (sygnał alarmowy), nauczyciel niezwłocznie wyprowadza uczniów ustalonymi drogami ewakuacyjnymi.
 31. Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole określa odrębny regulamin.

Organizacja działalności innowacyjnej i eksperymentalnej

§ 6.

 1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia,     wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych, na zasadach i warunkach określonych w ustawie – prawo oświatowe.
 2. Szkoła może prowadzić działalność zwaną eksperymentem pedagogicznym poprzez działania służące podnoszeniu skuteczności kształcenia, w ramach których są modyfikowane warunki:
 3. organizacji zajęć edukacyjnych;
 4. zakresu treści nauczania, prowadzone pod opieką jednostki naukowej.

§ 7.

 1. W szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system oceniania uczniów, umieszczony                         w odrębnym dokumencie (załącznik statutu).

Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów

§ 8.

 1. Prowadzone przez szkołę zajęcia pozalekcyjne mają na celu zapewnienie harmonijnego rozwoju osobowości dzieci i młodzieży, poszerzenie ich zainteresowań, rozwijanie talentów, kształtowanie w nich takich cech jak: otwartość, aktywność, kreatywność                      i zaangażowanie.
 2. Zajęcia pozalekcyjne są przedłużeniem procesu dydaktyczno-wychowawczego, formą rozwijającą zainteresowania i uzdolnienia ucznia, zapewniającą właściwy odpoczynek                 i rozrywkę.
 3. W ciągu całego roku szkolnego organizowane są uroczystości szkolne i państwowe, wycieczki przedmiotowe, wycieczki krajoznawcze, biwaki, imprezy klasowe, wyjścia                  na seanse kinowe i teatralne, dyskoteki i festyny.
 4. Wszystkie zajęcia dodatkowe odbywające się poza szkołą muszą być zgodne                                 z odpowiednimi przepisami prawa oraz spełniać odpowiednie normy bezpieczeństwa.
 5. Dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów z zaburzeniami rozwojowymi                             w miarę możliwości organizowane są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne       i inne.
 6. Prowadzący zajęcia ma obowiązek prowadzić dziennik, w którym odnotowuje: termin prowadzonych zajęć, cele zajęć, tematy poszczególnych godzin, listę i frekwencję uczestników.

Formy opieki i pomocy uczniom

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§ 9.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu                            i  zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, a także czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.
 2. Pomoc udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich                                      w  rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz na rozwijaniu umiejętności wychowawczych tak, aby oddziaływanie rodziców i nauczycieli było spójne,                w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.
 3. Pomoc rodzicom i nauczycielom może być udzielana w formie porad, konsultacji,

       warsztatów  i szkoleń.

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. Za stronę organizacyjną pomocy konkretnym uczniom odpowiadają wychowawcy klas.
 • Wszyscy nauczyciele oraz specjaliści zatrudnieni w szkole mają obowiązek uczestniczyć          w udzielaniu pomocy uczniom, u których rozpoznano taką potrzebę.
 • W szkole organizowane są niezbędne formy pomocy, dostosowywane do aktualnych potrzeb uczniów. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana                           z  inicjatywy w szczególności: ucznia, rodziców ucznia, dyrektora, wychowawcy klasy oraz specjalisty zatrudnionego w szkole.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami, także w   formach zajęć, o których mowa  w rozporządzeniu o udzielaniu tej pomocy.
 • Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w szkole

        należy w szczególności:

 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości

     psychofizycznych uczniów;

 • określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;
 • podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów

w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

 • współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu  szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.
 • Formy organizacji pomocy w szkole:

1) zajęcia rozwijające uzdolnienia: organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych;

          2) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: organizuje się dla uczniów z zaburzeniami

               i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

 • zajęcia rewalidacyjne organizowane dla uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji                                           i z zaburzeniami sprawności językowych;
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne: organizuje się dla uczniów

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym;

 • zajęcia wyrównawcze;
 • zindywidualizowana ścieżka kształcenia (objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką  wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba zastosowania pomocy              w tej formie);
 • porady i konsultacje.
 • Dyrektor powołuje zespoły  dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
 •  Dyrektor wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu, którą może być wychowawca oddziału do którego uczęszcza uczeń, albo nauczyciel lub specjalista, prowadzący zajęcia z uczniem.
 • Zadaniem zespołu jest opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Organizacja doradztwa zawodowego

§ 10.

 1. Szkoła posiada wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (załącznik statutu).

Organizacja współdziałania z  innymi instytucjami

§ 11.

 1. Szkoła współpracuje z innymi instytucjami wspierającymi pracę szkoły a w szczególności:
 2. sądem rodzinnym poprzez kontakty z kuratorami sądowymi, wnioskowanie                           w sprawach rodzinnych;
 3. policją poprzez zapraszanie policjantów do szkoły celem przeprowadzenia pogadanek społeczno-prawnych;
 4. gminnym ośrodkiem pomocy społecznej poprzez wnioskowanie o pomoc materialną, dożywianie, zorganizowany wypoczynek dla uczniów.

Organizacja i forma współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami)

§ 12.

 1. W zakresie nauczania, wychowania, opieki, profilaktyki, szkoła współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów. Współpraca opiera się na:
 2. znajomości i akceptacji przez rodziców zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych, profilaktycznych w szkole oraz znajomości systemu oceniania                        i promowania;
 3. współdziałaniu z nauczycielami wychowawcami w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły;
 4. rzetelnej informacji ze strony nauczycieli na temat postępów dziecka w nauce                       i zachowaniu, przyczyn występowania ewentualnych trudności;
 5. planowych, systematycznych spotkań rodziców (prawnych opiekunów)                                                 z wychowawcą dziecka (zgodnie z planem pracy szkoły);
 6. konsultacjach indywidualnych z nauczycielami (zgodnie z harmonogramem konsultacji);
 7. zachęceniu rodziców (prawnych opiekunów) do włączenia się w organizację życia szkolnego (udziału w uroczystościach, imprezach, zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach itp.);
 8. stworzeniu rodzicom (prawnym opiekunom) warunków do właściwego załatwiania spraw wychowawczych: życzliwej i przyjaznej atmosfery, zachowania tajemnicy itp.;
 9. współdziałaniu w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku zarówno rodziny, jak i szkoły oraz budzeniu wzajemnego zaufania.

§ 13.

 1. Szkoła posiada program wychowawczo – profilaktyczny  (załącznik statutu).


Rozdział IV

Organy szkoły

§ 14.

 1. Organami szkoły są:
 2. Dyrektor szkoły;
 3. Rada Pedagogiczna;
 4. Samorząd Uczniowski;
 5. Rada Rodziców.

Szczegółowe kompetencje organów szkoły

§ 15.

 1. Kompetencje dyrektora szkoły:
 2. dyrektor szkołykieruje bieżącą pracą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
 3. sprawuje nadzór pedagogiczny;
 4. zatwierdza programy nauczania dla poszczególnych oddziałów na każdy rok szkolny z uwzględnieniem zasad określonych w odrębnych przepisach;
 5. zapewnia wszystkim uczniom, wychowankom i pracownikom warunki pełnego

bezpieczeństwa i higieny pracy;

 • odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie i gospodarowanie mieniem szkoły, realizuje zadania wynikające z zarządzeń organów nadzorujących szkołę;
 • zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym;
 • zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
 • przyznaje nagrody oraz wymierza kary nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły;
 • występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników;

 1. powierza opiekę nad nauczycielami rozpoczynającymi staż;
 2. wydaje zarządzenia regulujące bieżącą pracę szkoły;
 3. wydaje decyzje w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego;
 4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane w ramach ich kompetencji

stanowiących;

 1. przewodniczy Radzie Pedagogicznej;
 2. dokonuje oceny pracy nauczycieli;
 3. wykonuje inne zadania wynikające z pełnienia funkcji kierowniczej w zakładzie pracy jakim jest szkoła;
 4. może tworzyć za zgodą organu prowadzącego szkołę dodatkowe stanowisko

kierownicze;

 1. zezwala na indywidualny tok nauki w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

§ 16.

 1. Rada Pedagogiczna:
 2. Rada Pedagogiczna jest organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Jest organem odwoławczym, opiniodawczym i doradczym szkoły;
 3. w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele;
 4. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych w Oborze i Modliszewku są członkami Rady Pedagogicznej;
 5. w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej;
 6. przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły;
 7. zebrania  Rady Pedagogicznej organizowane są:
 8. przed rozpoczęciem roku szkolnego;
 9. w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów oraz analizą i oceną realizacji zadań dydaktycznych;
 10. po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych;
 11. w miarę bieżących potrzeb;
 12. opiniuje projekt planu finansowego szkoły;
 13. opiniuje kandydata na stanowisko dyrektora szkoły zapropowanego przez organ

 prowadzący;

 • opiniuje terminy dni wolnych do dyspozycji dyrektora szkoły na podstawie

    rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego;

 1. wyłania  przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły;
 2. przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian;
 3. może wystąpić do organu prowadzącego szkołę o odwołanie dyrektora;
 4. obrady Rady Pedagogicznej są objęte tajemnicą służbową.

§ 17.

 1. Samorząd Uczniowski:
 2. ustala regulamin wybierania i działania organów samorządu;
 3. tworzą wszyscy uczniowie szkoły;
 4. może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności zaś dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów w szczególności zaś dotyczących:
 5. prawo do zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami;
 6. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 7. prawo do organizacji życia szkolnego tak, aby zachować właściwe proporcje między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania własnych zainteresowań;
 8. prawo wyboru nauczyciela – opiekuna samorządu.
 9. Może w porozumieniu z dyrektorem podejmować działania z zakresu wolontariatu.

§ 18.

 1. Kompetencje Rady Rodziców:
 2. W szkole działa Rada Rodziców, która stanowi samorządną reprezentację rodziców uczniów szkoły.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 
 4. Rada Rodziców współtworzy program wychowawczo- profilaktyczny szkoły.
 5. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego oraz organów szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi

spraw szkoły.

 • Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na wspieranie statutowej

                   działalności szkoły.

Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposoby

 rozwiązywania sporów między nimi

§ 19.

 1. Organy szkoły współpracują ze sobą mając na uwadze wszechstronny rozwój uczniów, ich dobro i bezpieczeństwo.
 2. Organy szkoły działają swobodnie i podejmują decyzje w granicach swoich kompetencji oraz współdziałają ze sobą na bieżąco, przekazując informacje                                o podejmowanych lub planowanych zadaniach podczas wspólnych zebrań, spotkań, narad.
 3. Kształtują właściwy wizerunek szkoły.
 4. Dbają o podnoszenie jakości pracy szkoły.
 5. Konflikty między organami szkoły oraz konflikty wewnątrz organów rozwiązywane                    są na drodze negocjacji przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
 6. Dyrektor szkoły wnoszone sprawy sporne pomiędzy organami rozstrzyga                                    z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego:
 7. wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły zgodnie z posiadanymi kompetencjami;
 8. o tym fakcie informuje właściwy organ szkoły i uzgadnia z nim sposób postępowania  w sprawie będącej przedmiotem uchwały lub sporu;
 9. w wypadku braku uzgodnienia dyrektor szkoły przekazuje sprawę                                           do rozstrzygnięcia właściwemu organowi (prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny).

Rozdział V

Organizacja szkoły

 

§ 20.

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 21.

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki  określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły.
 2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 3. W arkuszu organizacji szkoły określa się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę przedmiotów i zajęć edukacyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§ 22.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy                  w danym roku szkolnym uczą sięwszystkich zajęć edukacyjnych  określonych planem

nauczania zgodnym z podstawowym ramowym planem nauczania.

 • Podział oddziału na grupy następuje na lekcjach informatyki, języka obcego                                        i wychowania fizycznego w zależności od liczby uczniów.

§ 23.

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych                                i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć  ustalony przez dyrektora szkoły                    na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 2. Tygodniowy rozkład zajęć klas edukacji wczesnoszkolnej określa ogólny przydział czasu wyznaczony ramowym planem nauczania.
 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 24.

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut.
 3. Czas trwania lekcji w klasach 1-3 szkoły podstawowej ustalają wychowawcy tychże klas, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 4. W szkole mogą być organizowane zajęcia nadobowiązkowe w wymiarze ustalonym przez dyrektora, za zgodą organu prowadzącego, w miarę posiadania środków finansowych.
 5. Zasady przydziału godzin do dyspozycji dyrektora określają odrębne przepisy.
 6. Zajęcia takie jak  zespoły dydaktyczno-wyrównawcze lub koła zainteresowań mogą być prowadzone w grupach między-oddziałowych.
 7. Czas trwania w/w zajęć to również 45 minut.
 8. Czas trwania zajęć opiekuńczych i rewalidacyjnych to 60 minut.
 9. Czas trwania zajęć specjalistycznych to 45 minut.

Organizacja oddziałów przedszkolnych

§ 25.

 1. Podstawową jednostką oddziału przedszkolnego jest oddział, który obejmuje dzieci                       w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb.
 2. Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 1. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki                            w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut i jest dostosowana do możliwości rozwojowych dzieci.
 2. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 4. Organizację oddziału przedszkolnego na zasadach przedszkoli publicznych regulują odrębne przepisy.

Świetlica szkolna

§ 26.

 1. Dla uczniów zgłoszonych przez rodziców lub objętych dowozem, którzy muszą dłużej przebywać w szkole, szkoła prowadzi świetlicę.
 2. Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie, a obowiązkowo uczniowie, którzy czekają na odjazd autobusu lub  rodziców (prawnych opiekunów).
 3. Korzystający ze świetlicy uczniowie są zobowiązani przestrzegać regulaminu świetlicy.
 4. Zajęcia w świetlicy prowadzą wychowawcy świetlicy oraz dyżurujący nauczyciele.
 5. Pod opieką jednego nauczyciela w świetlicy może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów.

Organizacja biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza

§ 27.

 1. Szkoła prowadzi bibliotekę, która jest pracownią szkolną, służąca realizacji potrzeb                         i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu pracy nauczyciela i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 2. Z biblioteki mają prawo korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele.
 3. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:
 4. gromadzenie i opracowanie zbiorów;
 5. korzystania ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę;
 6. podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej.
 7. dostęp do Internetu jako źródła informacji.
 8.  Zadania biblioteki szkolnej:
 9. służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły;
 10.  rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą;
 11.  współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej;
 12. jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne na zajęciach z uczniami;
 13. zaspokaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów;
 14. współuczestniczy w działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie.
 15. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określone są w regulaminie pracy biblioteki szkolnej.

§ 28.

 1. Szkoła może przyjąć słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkoła wyższą.
 2. Statut szkoły określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników .

Rozdział VI

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 29.

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają przepisy zawarte                     w Karcie Nauczyciela i Kodeksie Pracy.

§ 30.

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Zadania nauczyciela
 3. W zakresie dydaktyczno-wychowawczym:
 4. poprawne pod względem merytorycznym i metodycznym prowadzenie zajęć;
 5. znajomość podstawy programowej i aktualnych programów nauczania oraz przygotowania na ich podstawie własnych planów dydaktycznych;
 6. znajomość i właściwe stosowanie regulaminu oceniania ucznia;
 7. udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;
 8. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów przez organizowanie zajęć rozwijających ich zainteresowania, aktywność społeczną i kulturalną;
 9. pomoc uczniom w wyborze drogi dalszego kształcenia przez uwzględnieni tematyki orientacji zawodowej i szkolnej;
 10. prowadzenie wszystkich zajęć w sposób zapewniający wszystkim uczniom pełne
 11. bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.  
 12. W zakresie organizacyjno-administracyjnym:
 13. dbałość o sprzęt i pomoce szkolne, oraz powierzone jego opiece sale i pracownie;
 14. prowadzenie dokumentacji tj. dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych i arkuszy ocen;
 15. właściwe, zgodne z regulaminem pełnienie dyżurów nauczycielskich.
 16. W zakresie doskonalenia pracy:
 17. stałe podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej;
 18. udział w szkolnych radach pedagogicznych i innych wewnątrzszkolnych formach samokształcenia.
 19. Nauczyciel zaczynający pracę w szkole ma prawo do pomocy ze strony dyrektora szkoły                i Rady Pedagogicznej, na okres stażu otrzymuje opiekuna – nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
 20. Nauczyciel pełniący funkcję wychowawcy klasy zobowiązany jest do:
 21. tworzenia warunków wspomagających rozwój ucznia;
 22. przygotowanie go do życia w społeczeństwie;
 23. inspirowania i wspomagania działań zespołowych uczniów;
 24. rozwiązywania konfliktów w zespole uczniów oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;
 25. otoczenia każdego ze swoich wychowanków indywidualną opieką;
 26. kontaktów z rodzicami swoich podopiecznych;
 27. organizacji imprez klasowych takich jak wycieczki, imprezy kulturalne oraz zespołowe działania na rzecz szkoły, czy społeczeństwa lokalnego;
 28. współpracy ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno- pedagogiczną;
 29. współpracy i stałego kontaktu z innymi nauczycielami uczącymi w klasie.

§ 31.

 1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w danej klasie zwanym wychowawcą.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej, wskazane jest aby wychowawca opiekował się danym oddziałem przez cały cykl edukacji.
 3. Zadaniem wychowawcy jest w szczególności:
 4. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 5. inspirowanie, wspomaganie i wzbudzanie motywacji u uczniów do działań;
 6. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;
 7. wzmacnianie czynników chroniących ucznia przed zagrożeniami, przygotowanie ucznia do życia w społeczeństwie;
 8. prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 9. ustalanie oceny z zachowania ucznia, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia;
 10. Nadzorowanie  i organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla ucznia.
 11. Wychowawca realizując zadania w szczególności:
 12. otacza opieką dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą wychowanka;
 13. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy działań integrujące zespół uczniowski.
 14. ustala tematykę godzin do dyspozycji wychowawcy;
 15. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie,  koordynując ich działania dydaktyczno-wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest szczególna pomoc.
 16. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
 17. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci;
 18. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych;
 19. otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach;
 20. włączenia ich w sprawy życia klasy, szkoły i środowiska;
 21. współpracy z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi specjalistyczną pomoc.

§ 32.

 1. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§ 33.

 1. W szkole można zatrudnić pedagoga szkolnego.
 2. Pedagog szkoły w szczególności:
 3. współpracuje z wychowawcami klas i innymi nauczycielami w celu zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 4. wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez kontakty z rodzicami;
 5. otacza opieką uczniów z rodzin dysfunkcyjnych uczniów zagrożonych                                       i niedostosowanych społecznie;
 6. współpracuje z różnymi instytucjami (np. policją, ośrodkiem pomocy społecznej, sądem, poradnią psychologiczno-pedagogiczną) wspomagającymi proces wychowawczy;
 7. diagnozuje środowiska rodzinne uczniów z trudnościami dydaktycznymi                                     i wychowawczymi;
 8. wspomaga uczniów w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego kształcenia           i wyboru zawodu.

§ 34.

 1. Nauczyciel – wychowawca świetlicy w zakresie pracy pedagogicznej:
 2. prowadzi zajęcia świetlicowe w grupach wychowawczych;
 3. udziela pomocy uczniom z problemami w nauce;
 4. inspiruje wychowanków do rozwoju zainteresowań;
 5. dostosuje formę i treści zajęć do zainteresowań uczniów i ich możliwości psychofizycznych.
 6. W zakresie prac organizacyjnych wychowawca świetlicy:
 7. opracowuje roczne plany pracy świetlicy, terminarz zajęć dydaktycznych                              i wychowawczych oraz terminarz ważniejszych imprez świetlicowych;
 8. planuje wydatki świetlicy na rok kalendarzowy;
 9. sporządza i przedstawia na posiedzeniach rady pedagogicznej sprawozdania z pracy
  świetlicy szkolnej;
 10. odpowiada za stan majątkowy i dokumentację pracy świetlicy;
 11. dba o własny warsztat pracy , w miarę możliwości bierze udział w doskonaleniu zawodowym w zakresie pracy na zajmowanym stanowisku;
 12. nauczyciel świetlicy w miarę możliwości współpracuje z rodzicami uczniów, nauczycielami i wychowawcami klas w sprawach dotyczących wychowanków świetlicy.

Rozdział VII

Uczniowie szkoły

Rekrutacja uczniów

§ 35.

 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci siedmio i sześcioletnie        na wniosek rodzica, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi realizowania obowiązku szkolnego.
 2. Do szkoły przyjmowane są:
 3. z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;
 4. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły.
 5. Decyzję o przyjęciu ucznia spoza obwodu szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
 6. Jeżeli uczeń spoza obwodu szkoły w sposób ciągły łamie postanowienia statutu i innych aktów prawa wewnątrzszkolnego, dyrektor szkoły ma prawo podjąć decyzję o przekazaniu ucznia do szkoły w jego  rejonie.
 7. Do klasy programowo wyższej niż pierwsza przyjmuje się ucznia na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, do której uczeń uczęszczał.
 8. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń zostaje przyjęty, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

Prawa ucznia

§ 36.

 1. Uczeń ma prawo:
 2. współdecydowania o życiu szkoły w ramach istniejących organów;
 3. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;
 4. opieki wychowawczej iwłaściwych warunków pobytu w szkole, zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 • do dodatkowej pomocy nauczyciela;
 • znajomości terminów prac klasowych;
 • sprawiedliwej, pełnej i jawnej informacji o wystawianych ocenach;
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,                      a także światopoglądowych i religijnych (jeśli nie narusza tym dobra innych osób);   
 • rozwijania zainteresowań, talentów i zdolności;
 • reprezentowania szkoły w konkursach i zawodach zgodnie z umiejętnościami;
 • korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie odrębnymi przepisami;
 • odpoczynku w czasie przerw w nauce i ferii;
 • korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych.

Obowiązki ucznia

§ 37.

 1. Uczeń ma obowiązek:
 2. przestrzegać regulaminów szkolnych;
 3. aktywnie brać udział w lekcjach i solidne przygotowanie się do nich w domu;
 4. godnie reprezentować szkołę;
 5. w czasie trwania zajęć przestrzegać norm i zasad odpowiedniego zachowania w tym:
 6. punktualności,
 7. kultury słowa i gestu,
 8. poszanowania godności nauczycieli, uczniów i innych pracowników szkoły,
 9. wyrażania własnych poglądów bez naruszania godności innych ludzi,
 10. poszanowania mienia szkolnego;
 11. zachowywać porządek w czasie przerw oraz przed lekcjami i po ich zakończeniu, tak aby swoim zachowaniem nie stwarzać zagrożenia zdrowia i życia swojego i innych;
 12. stosować formy grzecznościowe w kontaktach z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły oraz uczniami w tym:
 13. z szacunkiem odnosić się do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz uczniów,
 14. stosować się do uwag i zaleceń nauczycieli pracowników szkoły;
 15. przestrzegać higieny ciała i stroju zgodnie z obowiązującym regulaminem;
 16. znać hymn państwowy i szkoły.

Nagrody i kary oraz tryby odwoławcze od kar

§ 38.

 1. Rodzaje nagród:
 2. pochwała nauczyciela, wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich udzielona             w formie ustnej bądź pisemnej;
 3. punkty uwzględniane przy ocenie zachowania (zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania);
 4. pochwała dyrektora szkoły wobec całej społeczności uczniowskiej udzielona                             w formie ustnej bądź pisemnej;
 5. dyplom, list gratulacyjny dla rodziców;
 6. nagroda rzeczowa ufundowana przez Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną lub Samorząd Uczniowski.
 7. Rodzaje kar:
 8. upomnienie nauczyciela, wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich udzielona w formie ustnej bądź pisemnej;
 9. upomnienie lub nagana dyrektora szkoły udzielona w formie ustnej bądź pisemnej;
 10. upomnienie lub nagana udzielona publicznie;
 11. pisemne powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o nagannym zachowaniu ucznia;
 12. zakaz udziału w imprezach klasowych lub szkolnych;
 13. zakaz reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach sportowych, imprezach kulturalnych i udziału w zajęciach pozalekcyjnych;
 14. przeniesienie do innej szkoły na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej.
 15. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) uczniów o przyznanych im nagrodach i karach.
 16. W sytuacji,  gdy uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) uważają, że kara jest niesłuszna, nieadekwatna do popełnionego czynu lub naruszająca prawa ucznia,  mogą zwrócić się w terminie 7 dni od daty otrzymania kary do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o zniesienie, zawieszenie lub zmniejszenie kary. Dyrektor zasięga wówczas opinii Rady Pedagogicznej i  podejmuje ostateczną decyzję w terminie 7 dni. Od decyzji dyrektora przysługuje rodzicom (prawnym opiekunom) odwołanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji.

Przypadki, w których dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty

z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły

§ 39.

 1. Jeżeli podjęte przez szkołę działania wychowawcze i terapeutyczne nie przynoszą spodziewanych rezultatów.
 2. Jeżeli zastosowane wcześniej sankcje i kary nie przyniosły spodziewanych rezultatów.
 3. Jeżeli łamanie postanowień statutu i innych aktów prawa wewnątrzszkolnego                          ma charakter ciągły.
 4. Jeżeli zachowanie ucznia zagraża zdrowiu i życiu innych podmiotów szkoły.
 5. Jeżeli uczeń notorycznie i świadomie niszczy mienie szkolne i narusza godność                                  i nietykalność osobistą uczniów i pracowników szkoły.
 6. Jeżeli przebywa na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, wnosi je na teren szkoły i namawia innych do ich używania.
 7. Jeżeli uczeń został skazany prawomocnym wyrokiem sądu.

Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej

§ 40.

 1. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły i spożywania w niej alkoholu, palenia papierosów oraz używania i rozpowszechniania środków odurzających.
 2. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów i środków niebezpiecznych zagrażających zdrowiu i życiu.
 3. Uczniom zapewnia się opiekę nauczycieli podczas wszystkich zajęć edukacyjnych, pozalekcyjnych oraz imprez organizowanych na terenie szkoły i poza nią.
 4. W czasie przerw  nauczyciele sprawują nadzór nad bezpieczeństwem dzieci na terenie szkoły i boiska szkolnego ( zgodnie z regulaminem dyżurów).
 5. Zabrania się uczniom opuszczania terenu szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych, zajęć w świetlicy i przerw.
 6. Budynek szkoły jest chroniony przez:
 7. system alarmowy
 8. monitoring
 9. Uczniowie oczekujący na zajęcia lekcyjne lub na powrót do domu po ich zakończeniu, mogą korzystać z opieki w  świetlicy szkolnej.

Rozdział VIII

Tradycje szkoły

§ 41.

 1. Szkoła nosi imię Powstańców Wielkopolskich 1918/1919.
 2. Szkoła posiada sztandar ufundowany przez Radę Rodziców.
 3. Hymnem szkoły jest pieśń ,,O cześć Powstańcom Wielkopolskim”.

Każdy z nas stąpa po tej ziemi

Nad którą świeci słońca krąg.

Nad zeszytami pochyleni

Zbliżamy przyszłość do swych rąk.

Przyszłości korzeń rośnie w szkole,

Trzeba hodować młody las.

Kochać Ojczyznę, polską mowę,

Szkoły patronów i nasz kraj.

O cześć Powstańcom Wielkopolskim,

Którzy w zwycięski poszli bój.

Za wolność, szczęście, honor i prawo,

Wdzięczny uczniowski śpiewa chór

Przed nami życia biała karta,

Przed nami jeszcze wiele dróg.

Zostawić na niej ślady warto,

Tak, aby spłacić dzisiejszy dług.

Bo szli powstańcy pod Zdziechowę,

Po to by wroga dzielnie bić,

Byś teraz bracie, w wolnej Polsce,

Mógł uczyć się, pracować, żyć.

 • Do ceremoniałów szkolnych należą m.in.:
 • przemarsze pod pomnik powstańczy podczas większych uroczystości szkolnych                         i państwowych;
 • uroczyste przekazanie sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu;
 • pasowanie na ucznia dzieci z klas pierwszych szkoły podstawowej;

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 42.

 1. Szkoła posiada pieczęć urzędową zawierającą nazwę: Szkoła Podstawowa                                  im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie.
 2. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Szkoła posiada telefon i faks pod numerem :

061 427 16 13 oraz tel. kom. 507 723 491

 adres email:  zdziechowa@wp.pl

adres strony www :  zsgzdziechowa.pl

 

Załączniki:

 1. Wewnątrzszkolny system oceniania i promowania uczniów.
 2. Program wychowawczo-profilaktyczny.
 3. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

SPIS TREŚCI

I Przepisy prawne regulujące treść, formę i tryb uchwalania Statutu 2
II Informacje ogólne                                                                                                                               3
III Cele i zadania szkoły                                                                                                                             4
Sposób wykonywania zadań szkołyZakres działań nauczycieli oraz innych pracowników związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę                                                                                        5 6
Organizacja działalności innowacyjnej i eksperymentalnej                                               8
Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów                                                                        9
Formy opieki i pomocy uczniom. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej                                                                                               10
Organizacja doradztwa zawodowego  Organizacja współdziałania z innymi instytucjami                                                                                                                            13 13
Organizacja i forma współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami)          13
IV Organy szkoły                                                                                                                                   15
Szczegółowe kompetencje organów szkoły                                                                           15
Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi                                                                                 18
V Organizacja szkoły                                                                                                                            19
Organizacja oddziałów przedszkolnych20
Świetlica szkolna                                                                                                                      21
Organizacja biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza22
VI Nauczyciele i inni pracownicy szkoły                                                                                             23
VII Uczniowie szkoły                                                                                                                                27
Rekrutacja uczniów                                                                                                                  27
Prawa ucznia                                                                                                                               27
Obowiązki ucznia                                                                                                                      28
Nagrody i kary oraz tryby odwoławcze od kar                                                                       29
Przypadki, w których dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły30
Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej30
VIII Tradycje szkoły                                                                                                                                    32
IX Postanowienia końcowe                                                                                                                    34